’ Nej’ sen­der Løk­ke på over­ar­bej­de

BT - - NYHEDER - GRA­FIK: Grøn­bech

FOL­KE­AF­STEM­NING Et nej i dag sen­der stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen på over­ar­bej­de. Iføl­ge den tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster Per Stig Møl­ler ( K) bli­ver Løk­ke nødt til at rej­se rundt og be­sø­ge samt­li­ge 27 EU- lan­des stats- og re­ge­rings­che­fer for at hen­te støt­te til, at Dan­mark kan få en særaf­ta­le om at bli­ve i det eu­ro­pæ­i­ske po­li­ti­sam­ar­bej­de, Eu­ro­pol.

Net­op dansk po­li­tis mu­lig­hed for at væ­re en del af Eu­ro­pol i kam­pen mod den græn­se­over­skri­den­de kri- mi­na­li­tet, har væ­ret en af val­gets helt var­me kar­to­f­ler, og ved et nej i dag kræ­ves det, at al­le EU- lan­de­ne vil ind­gå en sær­lig af­ta­le med Dan­mark.

» Det bli­ver et kæm­pe rej­se­pro­gram. Et­hvert af de 27 lan­de kan jo si­ge nej. Og ta­ler Løk­ke kun med de sto­re lan­de, bli­ver de små lan­de su­re, så det kan han ik­ke nø­jes med, « si­ger Per Stig Møl­ler.

Men først skal han fø­re po­li­ti­ske sam­ta­ler med Dansk Fol­ke­par­ti, Li­be­ral Al­li­an­ce og En­heds­li­sten for at nå til enig­hed om, hvad nej’et egent­lig be­ty­der.

Dansk Fol­ke­par­ti og Li­be­ral Al­li­an­ce vil ha­ve en dansk særaf­ta­le om Eu­ro­pol, men det vil En­heds­li­sten ik­ke nød­ven­dig­vis.

Den ra­di­ka­le Ma­ri­an­ne Jel­ved si­ger, at et nej i dag på en vis må­de godt kan sam­men­lig­nes med den si­tu­a­tion, vi var i ef­ter det dan­ske nej til Maa­stri­cht- trak­ta­ten i 1992. Den­gang skul­le nej’et og­så for­tol­kes, og det end­te med de fi­re dan­ske for­be­hold, som vi har haft li­ge si­den.

» Men den­ne gang er det me­re en­kelt. Vi bæ­rer selv kon­se­kven­sen af et nej. Så kan vi ik­ke væ­re med i et over­stats­ligt sam­ar­bej­de. På den må­de er si­tu­a­tio­nen me­re ren, men jeg skal ik­ke gi­ve Løk­ke no­gen go­de råd om, hvor­dan han skal ta­ck­le si­tu­a­tio­nen, « si­ger hun. Et kæm­pe ap­pa­rat Det lig­ger dog fast, at mi­ni­ster­rå­det og Eu­ro­pa- Par­la­men­tet skal god­ken­de en dansk pa­ral­lelaf­ta­le om Eu­ro­pol.

Per Stig Møl­ler me­ner ik­ke, at det lig­ger på den fla­de hånd. Det bli­ver et kæm­pe rej­se­pro­gram. Et­hvert af de 27 lan­de kan jo si­ge nej

» Løk­ke skal ta­le med for­man­den for hver ene­ste grup­pe i par­la­men­tet. Det er et kæm­pe ap­pa­rat. I ste­det for, at det var 179 med­lem­mer af Fol­ke­tin­get, der af­gjor­de det her, bli­ver det nu i sid­ste en­de 850 med­lem­mer af Eu­ro­pa- Par­la­men­tet, « si­ger Per Stig Møl­ler.

Han fryg­ter, at Dan­mark i til­fæl­de af et nej står i en svæk­ket for­hand- lings­po­si­tion, for­di de 27 øv­ri­ge EUlan­de har en klem­me på os.

» Vi kan ik­ke hæ­ve stem­men i an­dre sa­ger, så læn­ge dis­se for­hand­lin­ger står på, og man skal ik­ke for­ven­te, at de vil lyt­te til os i sam­me grad. Vi mi­ster ind­fly­del­se. Det er som at sky­de sig selv i fo­den at stem­me nej, og for Løk­ke ven­ter der et hårdt ar­bejds­år for­u­de, « si­ger Per Stig Møl­ler.

Sid­ste punkt i Løk­kes slag­plan bli­ver at af­gø­re, om den en­de­lig af­ta­le, som Dan­mark på et tids­punkt måt­te få, og­så skal sen­des ud til fol­ke­af­stem­ning. Hvis den ik­ke rum­mer af­gi­vel­se af su­veræ­ni­tet, kan Fol­ke­tin­get selv ved­ta­ge den ved lov.

Men én ting er ju­ra, no­get an­det er po­li­tik. Og hvis DF og LA in­si­ste­rer på en ny fol­ke­af­stem­ning, kan det bli­ve me­get svært for Løk­ke at af­vi­se kra­vet.

Næ­ste stop på Løk­kes run­drej­se til de eu­ro­pæ­i­ske ho­ved­stæ­der bli­ver Lon­don, Pa­ris og Rom. Når de sto­re, gam­le EU- lan­de er ta­get i ed, kom­mer tu­ren til Po­len, Sve­ri­ge, Hol­land og Spanien. Her­ef­ter føl­ger i rask tem­po al­le de øv­ri­ge EU- med­lem­slan­de. Løk­ke kan ik­ke til­la­de sig at sprin­ge no­get land over, da al­le skal si­ge ja til en mel­lem­stats­lig af­ta­le med os, før den er gyl­dig. Hvis Dansk Fol­ke­par­ti og Li­be­ral Al­li­an­ce god­ken­der det, vil re­ge­rin­gen sen­de en an­søg­ning af sted til EU- Kom­mis­sio­nen om, at vi ger­ne vil ha­ve en mel­lem­stats­lig af­ta­le om at bli­ve i Eu­ro­pol. Ind­kal­der par­ti­er­ne til for­hand­ling om, hvor­dan nej’et skal for­tol­kes. Kan re­ge­rin­gen til­la­de sig at an­sø­ge om at for­bli­ve i Eu­ro­pol- sam­ar­bej­det, selv om væl­ger­ne har sagt nej? Og skal et nej og­så gæl­de de retsak­ter, som DF og LA godt kan li­de? Før­ste stop på en stør­re eu­ro­pæ­isk run­drej­se brin­ger Løk­ke til Berlin, hvor han vil for­hand­le med An­gela Mer­kel. Hun er en nøg­le­per­son og kan ba­ne vej for en sær­lig dansk løs­ning. Den ty­ske kans­ler er kendt og respek­te­ret for at ta­le de små lan­des sag i EU. Un­der for­ud­sæt­ning af at det ik­ke ska­der ty­ske in­ter­es­ser. Si­de­lø­ben­de skal Løk­ke fø­re sam­ta­ler med EU­præ­si­dent Do­nald Tusk for at få mi­ni­ster rå­dets ja til en af­ta­le. Fal­der alt på plads for Dan­mark, skal Løk­ke der­næst af­læg­ge samt­li­ge par­ti­le­de­re i Eu­ro­pa- Par­la­men­tet et be­søg. I sid­ste en­de er det op til de 850 med­lem­mer af par­la­men­tet at af­gø­re, om en dansk særaf­ta­le skal ha­ve det en­de­li­ge stem­pel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.