Sprang ind til is­b­jørn

BT - - NYHEDER - GRA­FIK: Fa­ger­heim Foto: Si­mon Læs­søe

LIVSFARLIGT STUNT

Foto: Kayla Bo­serup man­den ’ psy­kisk uli­ge­væg­tig’. No­get ty­der da og­så på det, idet han krav­le­de over et hegn og hop­pe­de fi­re til fem me­ter ned i en sik­ker­heds­grav. Men det stop­pe­de ik­ke her. Der­ef­ter gik han nem­lig op ad ’ trap­pen’ i sten­sæt­nin­gen og stod an­sigt til an­sigt med den i alt 621 ki­lo tun­ge is­b­jørn med nav­net Ivan.

Det var en dybt ry­stet og be­rørt St­ef­fen Stræ­de, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Kø­ben­havns Zoo, som mød­te pres­sen i går.

Han kal­der det en al­vor­lig og vold­som hæn­del­se, at den 28- åri­ge mand valg­te at hop­pe ind til rov­dy­ret. Is­b­jør­nen har haft fat i ham og vist in­ter­es­se, men han er på miraku­løs vis slup­pet med over­fla­di­ske skram­mer og kom­mer sig. Men det he­le kun­ne væ­re endt fa­ta­lt. Kri­sep­sy­ko­log » Be­red­ska­bet var frem­me på få mi­nut­ter, og jeg vil ger­ne tak­ke vo­res dyg­ti­ge me­d­ar­bej­de­re for de­res hur­ti­ge hand­ling. Det er en me­get vold­som op­le­vel­se, « sag­de St­ef­fen Stræ­de og lag­de ik­ke skjul på, at han selv skul­le Is­b­jør­nen Ivan kan ik­ke kom­me ned i sik­ker­heds­gra­ven, og der­for vil­le man­den ha­ve væ­ret i sik­ker­hed, hvis han var ble­vet der­ne­de. ha­ve en sam­ta­le med kri­sep­sy­ko­lo­gen, som blev til­kaldt ef­ter epi­so­den.

Iføl­ge den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør har man­den vil­let ind til is­b­jør­nen: Hans hand­ling vi­ser med al ty­de­lig­hed, at han hav­de et di­rek­te øn­ske om at kom­me tæt på dy­ret.

Men hvad hans bag­tan­ker var, er der in­gen, der ved.

Li­tau­a­e­ren over­le­ver det livs­far­li­ge stunt, for­di be­red­ska­bet var hur­tigt frem­me og for­må­e­de at skræm­me is­b­jør­nen til­stræk­ke­ligt. Den blev for­søgt di­stra­he­ret med råb og ly­de, in­den der blev af- fy­ret først to var­sels­skud og der­næst fi­re gum­mi­kug­ler. Det blev al­li­ge­vel for me­get for den tun­ge bjørn, som trak sig og løb ind i bag­bu­ret. Und­gik skar­pe skud Iføl­ge St­ef­fen Stræ­de blev is­b­jør­nen ik­ke ramt af gum­mi­kug­ler­ne, men den er ik­ke vant til de hø­je ly­de, skud­de­ne gav, og der­for flyg­te­de den ind i bu­ret.

Hav­de is­b­jør­nen ik­ke re­a­ge­ret på gum­mi­kug­ler­ne og var gå­et til angreb på man­den, var der ble­vet skudt med skar­pt. 14- åri­ge Lær­ke Gy­ring og re­sten af klas­se­kam­me­ra­ter­ne fra 7. klas­se på Grøn­ne­vang Sko­le i Hil­le­røds tur i Kø­ben­havns Zoo tog en dra­ma­tisk drej­ning. På vej over til is­b­jør­ne­an­læg­get lag­de Lær­ke Gy­ring mær­ke til en mær­ke­lig mand, der gik bag dem.

» Han gik så­dan og stir­re­de og kig­ge­de ind over ind­heg­nin­gen. Jeg tænk­te, hvad han mon var for en gut, og jeg så, han kig­ge­de me­get ind mod ind­heg­nin­gen og rundt om grot­ten, « si­ger Lær­ke Gy­ring.

Da klas­sen kom hen til grot­ten, så de den sam­me mand sid­de op­pe på heg­net ind til bu­ret. De­res læ­rer råb­te til ham, at han skul­le ’ hop­pe ned, det er dumt’. Men i et mi­nut sad man­den blot og kig­ge­de, så hop­pe­de han ned til is­b­jør­nen i grot­ten, hvor han sat­te sig på hug for­an is­b­jør­nen, der var kom­met op af van­det. Snu­se­de og bed Iføl­ge Lær­ke Gy­ring gik is­b­jør­nen over og snu­se­de til man­den og bed ham lidt i jak­ken. Til sidst rej­ste man­den sig op og stil­le­de sig hen på en klip­pe­kant i grot­ten. Han løf­te­de hæn­der­ne over sit ho­ved og la­ve­de fag­ter ud til de skræm­te børn. Med si­ne hæn­der la­ve­de han fle­re tegn. Blandt an­det et hjer­te. Nær­mest som en op­for­dring til at ta­ge bil­le­der af ham.

» Da han stod der på kan­ten, kig­ge­de han ba­re is­b­jør­nen i øj­ne­ne. Og så skub­be­de is­b­jør­nen til ham med sit ho­ved, så man­den faldt ned mod dér, hvor pu­bli­kum står, « si­ger Lær­ke Gy­ring.

Kort ef­ter blev al­le ele­ver­ne bedt om at ryk­ke til si­de, og man hør­te nog­le skud. Is­b­jør­nen trak sig til­ba­ge, og man­den blev hen­tet op af grot­ten.

» Da han kom for­bi os, kun­ne jeg se, han hav­de bi­de­mær­ker i sin jak­ke, « si­ger Lær­ke Gy­ring, der med re­sten af klas­se­kam­me­ra­ter­ne fik hjælp af kri­sep­sy­ko­lo­ger. Da han kom for­bi os, kun­ne jeg se, han hav­de bi­de­mær­ker i sin jak­ke

Man­den nå­e­de at væ­re in­de ved is­b­jør­nen i få mi­nut­ter, før be­red­ska­bet var frem­me. Den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør St­ef­fen Stræ­de var før­ste mand på ste­det. In­den skud­de­ne faldt, blev is­b­jør­nen og­så for­søgt di­stra­he­ret med råb og ly­de. Der blev af­fy­ret to var­sels­skud og fi­re gum­mi­kug­ler, in­den be­red­ska­bet med suc­ces fik skræmt det sto­re rov­dyr til­stræk­ke­ligt, så det trak sig og løb ind i bag­bu­ret.

Der­ef­ter gik han selv op til is­b­jør­nen ad ' trap­pen' i sten­sæt­nin­gen.

Den 28- åri­ge li­tau­er, som Kø­ben­havns Po­li­ti be­teg­ner som væ­ren­de ‘ psy­kisk uli­ge­væg­tig’, krav­le­de over heg­net og hang i ar­me­ne, in­den han hop­pe­de ned i sik­ker­heds­gra­ven. Der er cir­ka 4- 5 me­ter ned.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.