VIG­TI­GE SVAR

BT - - NYHEDER -

Er der no­gen, der bli­ver hår­de­re ramt end an­dre? Ja. De helt sto­re ta­be­re er æl­dre, der flyt­ter i æl­dre- og ple­je­bo­li­ger 1. ja­nu­ar 2021. Hus­lej­en i dis­se bo­li­ger er of­te høj, for­di der er ta­le om ny­byg­ge­ri i for­bin­del­se med ek­si­ste­ren­de ple­je­hjem. Grun­den til at dis­se bli­ver sær­lig hårdt ramt er, at der ind­fø­res et loft over, hvor høj den hus­le­je, man kan få bo­li­g­y­del­se til, må væ­re – lej­en over ’ lof­tet’ får man der­for in­gen støt­te til.

Hvem er det ty­pisk, der får bo­li­g­y­del­se? Ca. 75 pct. af de fol­ke­pen­sio­ni­ster, der får bo­li­g­y­del­se, bor i alm. le­je­bo­li­ger. Og langt de fle­ste af dem er en­li­ge kvin­der, der of­te ik­ke har no­gen ar­bejds­mar­keds­pen­sion ved si­den af – kun lidt ATP. De sid­ste 20 pct. er pen­sio­ni­ster, der ik­ke læn­ge­re kan kla­re sig selv og der­for bli­ver vi­si­te­ret til en æl­dre- el­ler ple­je­bo­lig. Her­u­d­over er der be­bo­e­re i an­dels­bo­li­ger, kol­lek­ti­ver og ejer­bo­li­ger.

Bo­li­g­y­del­sen ud­be­ta­les til hus­stan­de, hvor hus­lej­en er høj i for­hold til ind­kom­sten. Et pen­sio­ni­stæg­te­par, der har haft en bil­lig bo­lig i man­ge år, får of­te først pro­ble­mer, når den ene dør.

Hvad er kon­se­kven­sen af, at sat­ser­ne frem­over skal pristals­re­gu­le­res i ste­det for sats­re­gu­le­res som i dag? Det vil be­ty­de en grad­vis re­duk­tion af bo­li­g­y­del­sen, for­di for­bru­ger­pri­ser­ne nor­malt sti­ger min­dre.

Hvad er kon­se­kven­sen af, at det ’ be­reg­nings­tek­ni­ske til­læg’ til hus­lej­en af­skaf­fes? Det vil især få be­tyd­ning for pen­sio­ni­ster, der sid­der med en høj hus­le­je, i æl­dre- og ple­je­bo­li­ger, og ik­ke har no­gen sup­ple­ren­de ind­komst ud over fol­ke­pen­sio­nen. Og her er der og­så den fin­te, at til­læg­get kun aftrap­pes over fem år for de pen­sio­ni­ster, der al­le­re­de mod­ta­ger til­læg­get i dag. Det bort­fal­der helt for al­le, der sø­ger bo­li­g­y­del­se ef­ter 30. ju­ni 2016. Det be­ty­der, at al­le, der flyt­ter i æl­dre- el­ler ple­je­bo­lig ef­ter 30. ju­ni, ram­mes af den­ne del, for­di man skal sø­ge igen, når man får ny bo­lig.

Hvad er af­gø­ren­de for, om jeg kan få bo­li­g­y­del­se? Bo­li­gens stør­rel­se, hus­le­jens stør­rel­se, an­tal be­bo­e­re i lej­lig­he­den, ind­komst og for­mue. Men der­u­d­over er der er ræk­ke ek­stra ele­men­ter, som kom­pli­ce­rer be­reg­nin­gen yder­li­ge­re - f. eks. om du har fjern­var­me og selv står for ind­ven­dig ved­li­ge­hol­del­se. Så du kan ik­ke ba­re ta­ge ud­gangs­punkt i den le­je, der står på den må­ned­li­ge opkræv­ning fra bo­ligsel­ska­bet.

Der­for er det bed­ste råd at gå ind på www. bor­ger. dk, hvor du kan ind­ta­ste di­ne fak­ti­ske op­lys­nin­ger og få et umid­del­bart bud på, om du kan kom­me i be­tragt­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.