Smid ham ud

BT - - NYHEDER -

UD­VIS­NING

Sa­gen blev an­ket til lands­ret­ten, der i mod­sæt­ning til by­ret­ten ik­ke men­te, at Gi­mi Le­vako­vic skul­le ud­vi­ses. Lands­ret­ten lag­de især vægt på hen­sy­net til Gi­mi Le­vako­vic’ to min­dre­åri­ge børn, som han ale­ne har for­æl­dre­myn­dig­he­den over.

Ret­ten fandt, at ud­vis­nin­gen vil­le væ­re i strid med Det Eu­ro­pæ­i­ske Op­holds­di­rek­tiv og Den Eu­ro­pæ­i­ske Men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tions ar­ti­kel 8, der hand­ler om respek­ten for folks pri­vat- og fa­mi­li­e­liv.

Men af­gø­rel­sen frem­kald­te et ra­ma­skrig i be­folk­nin­gen, hvor man­ge dan­ske­re på de so­ci­a­le me­di­er ra­se­de over, at man­den ik­ke blev ud­vist. Sa­gen ram­te og­så det øver­ste po­li­ti­ske ni­veau. Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) an­mo­de­de i ok­to­ber Rigs­ad­vo­ka­ten om at sør­ge for at ’ sa­ger som Le­vako­vic- sa­gen så vidt mu­ligt af­prø­ves i Hø­jeste­ret’.

At sa­gen nu en­der der, kom­mer ik­ke bag på den 46- åri­ges for­svar­sad­vo­kat Mi­cha­el Juul Erik­sen.

» Ef­ter det po­li­ti­ske pres, der var, er det ik­ke over­ra­sken­de, at sa­gen kom­mer for Hø­jeste­ret, selv om jeg har få­et af­slag i man­ge sa­ger, der kan sam­men­lig­nes. Men vi ta­ger det med sinds­ro, « si­ger han til BT.

» Han fø­ler sig no­get ud­stil­let. Han fø­ler, at der bli­ver teg­net et be­stemt bil­le­de af ham - og han fø­ler sig brugt po­li­tisk. Men juri­disk set sy­nes jeg, at vi har en god sag, « si­ger Mi­cha­el Juul Erik­sen til BT. Han til­fø­jer: » Det er min op­fat­tel­se, at vi er me­get, me­get langt fra en ud­vis­ning. Han er EU- bor­ger, og han har bo­et i Dan­mark me­get læn­ge og har si­ne børn her. Så skal der ek­stra­or­di­nært me­get til. Jeg fø­ler, at vi har en

NÆV­NET Det er det så­kald­te pro­ces­be­vil­lingsnævn, der har af­gjort, at Gi­mi Le­vako­vic’ sag kan kom­me for Hø­jeste­ret.

Pro­ces­be­vil­lingsnæv­net For­man­den for Pro­ces­be­vil­lingsnæv­net er hø­jeste­rets­dom­mer Hen­rik Waa­ben. Næv­net tog i 2014 stil­ling til 1.384 sa­ger, hvoraf 283 fik lov til at kø­re i Hø­jeste­ret. god sag, for hvis man ser på nog­le af de sa­ger, jeg har haft med hardco­re ban­de­med­lem­mer, der er dømt for drabs­for­søg osv., og som har væ­ret dømt man­ge gan­ge før, så er de ik­ke rø­get ud, for­di de har væ­ret i Dan­mark i lang tid. « ’ Åben­lys uret­fær­dig­hed’ Akla­ge­myn­dig­he­dens kom­mu­ni­ka­tions­chef Mik­kel Thastum op­ly­ser på det so­ci­a­le me­die Twit­ter, at Rigs­ad­vo­ka­ten er til­freds med gårs­da­gens af­gø­rel­se, mens Sø­ren Pind til DR sag­de:

» Det fo­re­kom­mer som en åben­lys uret­fær­dig­hed, at en no­to­risk kri­mi­nel i det om­fang ik­ke kan bli­ve ud­vist. Det har vi la­vet reg­ler for, og der må vi så se på, om de reg­ler er ud­for­met for­kert, el­ler om Hø­jeste­ret kom­mer frem til et an­det re­sul­tat. Ind­til vi­de­re af­ven­ter jeg Hø­jeste­rets over­vej­el­ser på det punkt. «

er den in­stans, der af­gør, om en sag, som er ble­vet af­gjort i lands­ret­ten, kan kom­me for Hø­jeste­ret, der er lan­dets øver­ste dom­stol. En sag skal væ­re af prin­ci­pi­el ka­rak­ter, for at den kan fø­res i Hø­jeste­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.