Ja, et nej vil be­ty­de, at vi ik­ke selv be­stem­mer Nej, et ja vil ska­de dan­sker­nes sik­ker­hed

BT - - NYHEDER - For­mand, Ra­di­ka­le Ven­stre Eu­ro­pa­par­la­ments­med­lem, Fol­ke­be­væ­gel­sen mod EU

MOR­TEN ØSTER­GAARD

er be­stemt med til at øge sik­ker­he­den for EU- bor­ger­ne. Som ver­den fun­ge­rer i dag, fo­re­går der me­get græn­se­over­skri­den­de kri­mi­na­li­tet – ter­ror og narko­ti­ka­kri­mi­na­li­tet. Det fo­re­går over græn­ser­ne, og der­for er det nød­ven­digt, at vi sam­ar­bej­der tæt og eff ek­tivt, hvis vi vil be­kæm­pe det. En af de sto­re gevinster ved det eu­ro­pæ­i­ske po­li­ti­sam­ar­bej­de er den ha­stig­hed, hvor­med po­li­ti­et kan de­le in­for­ma­tio­ner med hin­an­den, der hjæl­per opkla­rings­ar­bej­det.

ET FOR­STÆR­KET EU- SAM­AR­BEJ­DE

er, at dan­sker­ne får nog­le spil­le­reg­ler for, hvor­dan juri­di­ske pro­ble­mer hånd­te­res, når man ar­bej­der, hand­ler el­ler rej­ser mel­lem an­dre EU- lan­de. Spil­le­reg­ler­ne er med til at sik­re, at der ik­ke op­står juri­di­ske stri­dig­he­der, hvis dan­ske­re hav­ner i en si­tu­a­tion, hvor to EU- lan­des dom­sto­le kom­mer til vidt for­skel­li­ge re­sul­ta­ter i den sam­me sag, som det for ek­sem­pel er set i for­æl­dre­myn­dig­heds­sa­ger. Der er be­hov for at lø­se græn­se­over­skri­den­de pro­ble­mer.

EN AN­DEN FOR­DEL

ja er ik­ke, at vi selv kan be­stem­me. Vi kan ik­ke be­stem­me de gæl­den­de spil­le­reg­ler, når dan­ske­re er fan­get i en juri­disk kon­fl ikt med an­dre EU- lan­de. Men vi kan selv be­stem­me, at vi vil stå uden­for og gå glip af nog­le ret­tig­he­der, som vi el­lers vil­le få. EU skal nok kla­re sig. Det er Dan­mark og dan­sker­ne, der sny­der sig selv.

AL­TER­NA­TI­VET TIL ET

RI­NA RONJA KA­RI

ik­ke be­ty­de me­re fred og sik­ker­hed. Hvis vi af­skaff er rets­for­be­hol­det, vil vi stå dår­li­ge­re i for­hold til rets­sik­ker­he­den. De dan­ske myn­dig­he­der kom­mer ek­sem­pel­vis til at skul­le føl­ge af­gø­rel­ser fra an­dre EU- lan­des myn­dig­he­der. De kom­mer til at gø­re det uden at stil­le det grund­læg­gen­de spørgs­mål, om der over­ho­ve­det er et grund­lag for mi­stan­ke. Når vi skal god­ken­de an­dre lan­des af­gø­rel­ser, be­ty­der det, at vi ik­ke kan få lov til at stil­le spørgs­måls­tegn ved be­grun­del­sen for mi­stan­ke. Og der må man væ­re be­vidst om, at nog­le af de an­dre EU- lan­de har nog­le sto­re pro­ble­mer ift . de­res rets­sik­ker­hed. Det er vig­tigt at be­skyt­te vo­res bor­ge­re, og der kom­mer vi til at stå dår­li­ge­re, hvis det bli­ver et ja.

ET JA VIL

EU skal nok kla­re sig. Det er Dan­mark og dan­sker­ne, der sny­der sig selv

nød­ven­dig­hed, at der er et EU- sam­ar­bej­de, men det er ik­ke en nød­ven­dig­hed, at det skal fo­re­gå uden, at vi må stil­le spørgs­måls­tegn ved de an­dre lan­des af­gø­rel­ser. Man kan godt ska­be et tæt sam­ar­bej­de, men der skal væ­re mu­lig­hed for, at en dansk dom­stol kan kom­me ind over. Det er et spørgs­mål om, at man har et sam­ar­bej­de, hvor man og­så sik­rer bor­ger­nes ret­tig­he­der i ste­det for, at det kun skal gå hur­tigt og væ­re eff ek­tivt. Det skal væ­re rets­sik­ker­heds­mæs­sigt for­svar­ligt.

VI FÅR ME­RE

DET ER EN

fred og sik­ker­hed ved at for­sva­re vo­res de­mo­kra­ti og sør­ge for, at bor­ger­ne er i cen­trum for be­slut­nin­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.