Der­for bli­ver det en sand gy­ser

Dagens fol­ke­af­stem­ning er en kamp mel­lem to ha­ne­le­fan­ter - Løk­ke og Thulesen. Løk­ke har mest på spil

BT - - NYHEDER -

KOM­MEN­TAR

Idag går dan­sker­ne til fol­ke­af­stem­ning. Vi skal af­gø­re rets­for­be­hol­dets skæb­ne. Lidt me­re EU? Ja el­ler nej? Vi skal be­slut­te, om vi vil be­va­re for­be­hol­det, el­ler om vi i ste­det vil si­ge ja til at om­dan­ne det til en til­valgs­ord­ning. Bli­ver det et ja, kan stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) vel­til­freds for­tæl­le si­ne EU- kol­le­ger, at Dan­mark er klar til et tæt­te­re sam­ar­bej­de. For med et ja kan et fl er­tal i Fol­ke­tin­get be­slut­te, om Dan­mark skal del­ta­ge i det fæl­les­eu­ro­pæ­i­ske sam­ar­bej­de. Om­rå­de for om­rå­de. Det gæl­der blandt an­det den ind­ly­sen­de del­ta­gel­se i det eu­ro­pæ­i­ske po­li­ti­sam­ar­bej­de Eu­ro­pol. BLI­VER DET ET nej, er det me­re uklart, hvad der sker. Sta­tus quo ek­si­ste­rer ik­ke. Nej- si­ger­ne ta­ler om, at Dan­mark vil kun­ne få en sær­lig aft ale, der gør det mu­ligt at del­ta­ge i Eu­ro­pol. Løk­ke må - med end­nu et per­son­ligt ne­der­lag i ba­ga­gen - i hvert fald indstil­le sig på en stør­re run­drej­se til si­ne 27 kol­le­ger med den bund­ne op­ga­ve at for­hand­le sig til ret­te om Danmarks frem­ti­di­ge del­ta­gel­se i EU­sam­ar­bej­det.

Dagens af­stem­ning lig­ner en sand gy­ser. Ja- si­den har for­møblet et ge­di­gent for­spring og hal­ser nu eft er nej- si­den i me­nings­må­lin- ger­ne. De ja- si­ge­re, der tro­e­de, at af­stem­nin­gen blot var en forms­sag, og at dan­sker­ne med største selv­føl­ge­lig­hed vil­le kø­be Eu­ro­pol- ar­gu­men­tet og ta­ge de øv­ri­ge retsak­ter om blandt an­det cy­ber­kri­mi­na­li­tet, ar­ve­ret og kon­kurs med i kø­bet, må san­de, at så let er det ik­ke. Blandt dan­sker­ne tri­ves en god po­r­tion EU- skep­sis, som ik­ke så­dan la­der sig dys­se ned af pla­ka­ter med po­li­ti­be­tjen­te og pa­ro­ler om at be­kæm­pe pæ­do­fi le net­værk. I GÅR BE­SKREV EU- for­sker ved Aar­hus Uni­ver­si­tet De­rek Beach dan­sker­nes for­hold til EU: » Man­ge dan­ske­re er helt fun­da­men­talt i tvivl om, hvad EU er for no­get. Der er op­brud i dan­sker­nes op­fat­tel­se af EU, « sag­de for­ske­ren til Uge­bre­vet A4. Trods me­re end 40 års med­lem­skab af EU har dan­sker­ne fort­sat svært ved at gi­ve sig hen til det eu­ro­pæ­i­ske fæl­les­skab. Vi har det bed­re i rol­len som EUs ur­e­ger­li­ge lil­le­bror. Skep­sis­sen vi­ste sig kon­kret i 1992, da et fl er­tal af dan­sker­ne stem­te nej til Maa­stri­cht­trak­ta­ten, og igen i 2000, da det blev nej til eu­ro­en. Sid­ste års eu­ro­pa­par­la­mentsvalg gav og­så EU- skep­ti­ker­ne vind i ryg­gen.

Selv om dan­sker­ne i dag stem­mer om rets­for­be­hol­det, vil man­ge med de­res kryds for­hol­de sig til he­le EU- pro­jek­tet og til de po­li­ti­ke­re, der har be­skyldt hin­an­den for at fø­re skræm­me­kampag­ner. Valg­kam­pen har ud­vik­let sig til et hårdt per­so­nop­gør mel­lem Lars Løk­ke Ras­mus­sen og man­den, der gjor­de ham til stats­mi­ni­ster: Dansk Fol­ke­par­tis for­mand Kri­sti­an Thulesen Dahl.

PANELET Vi har det bed­re i rol­len som EUs ur­e­ger­li­ge lil­le­bror

I AF­TEN STÅR en af de to ha­ne­le­fan­ter til­ba­ge som ta­ber. Ja- si­ge­ren Løk­ke el­ler nej- si­ge­ren Thulesen Dahl. Mest på spil har stats­mi­ni­ste­ren, som vil bli­ve be­skyldt for ik­ke at ha­ve gjort nok for at få dan­sker­ne med sig. EU- po­li­tik­ken er må­ske ik­ke Løk­kes hjer­te­barn, men et ne­der­lag vil væ­re smerte­ligt, for­di det er end­nu et i ræk­ken. Bå­de ved fol­ke­tings­val­get i som­mer og ved eu­ro­pa­par­la­mentsval­get i fj or straff ede væl­ger­ne Ven­stre.

Bli­ver det et nej i aft en, vil be­skyld­nin­ger­ne om, hvem på ja­si­den der bæ­rer an­sva­ret, øje­blik­ke­ligt gå i gang. Hvem sled for lidt? Som re­ge­rings­chef kan Løk­ke reg­ne med at skul­le sli­de end­nu me­re: Dels med at sik­re en løs­ning på Danmarks frem­ti­di­ge rol­le i EU. Og dels med på hjem­me­fron­ten at få genop­ret­tet for­hol­det til Thulesen Dahl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.