Mæn­de­ne har den bed­ste steds­ans

BT - - NYHEDER -

BT te­ster steds­ans Jeg kan fak­tisk godt li­de at ta­ge ini­ti­a­ti­vet. Jeg kig­ger ef­ter byg­nin­ger el­ler klok­ketår­ne, som jeg kan gen­ken­de. Så ple­jer det at gå godt Edel Lie, 75 år, Ber­gen, pen­sio­nist

HJER­NE­FORSK­NING Nevrovi­tens­kap ved uni­ver­si­te­tet NTNU.

Carl Pintzka er læ­ge og i gang med en dok­to­raf­hand­ling om, hvor­dan hjer­nen fun­ge­rer for­skel­ligt mel­lem mænd og kvin­der.

Kvin­der fin­der og­så vej, men de gør det ba­re på en må­de, som ik­ke er li­ge så hen­sigts­mæs­sig som de­res mand­li­ge mod­styk­kes, for­kla­rer for­ske­ren. Hvor mænd ori­en­te­rer sig ef­ter ver­dens­hjør­ne­r­ne, fin­der kvin­der ty­pisk vej ved at kig­ge ef­ter pej­le­mær­ker på ru­ten. Det kan ek­sem­pel­vis væ­re et tårn el­ler en be­stemt bu­tik, de har set før.

» Det at bru­ge ver­dens­hjør­ne­r­ne er en me­re flek­si­bel stra­te­gi. Må­let fin­des hur­ti­ge­re, for­di stra­te­gi­en er min­dre af­hæn­gig af, hvor man har sit ud­gangs­punkt, « si­ger Carl Pintzka.

Den nor­ske for­sker fandt frem til det – i nog­les øj­ne - kon­tro­ver­si­el­le re­sul­tat ved at un­der­sø­ge 18 mænd og det sam­me an­tal kvin­der. Mæn­de­ne og kvin­der­ne blev bedt om Det er nok min ko­ne, som er bedst til at fin­de vej. Jeg bru­ger for det me­ste gps’en, hvis jeg er fa­ret vild Bjar­ne Lie, 74 år, Ber­gen, pen­sio­nist: I old­ti­den var mænd jæ­ge­re, og kvin­der var sam­le­re. Der­for har hjer­ner­ne ud­vik­let sig for­skel­ligt at se på en vir­tu­el la­byrint på 4500 kva­drat­me­ter i en ti­mes tid, hvor­ef­ter de lag­de sig i en MR- scan­ner, som tog bil­le­der af de­res hjer­ne­ak­ti­vi­tet.

Gen­nem 3D- bril­ler og et joysti­ck på ma­ven skul­le test­per­so­ner­ne fin­de rundt i den vir­tu­el­le la­byrint, som de net­op hav­de set. Her skul­le de lø­se 45 op­ga­ver. En af dem var at fin­de en gul bil fra for­skel­li­ge ud­gangs­punk­ter i la­byrin­ten.

Op­ga­ver­ne vi­ste slå­en­de re­sul­ta­ter. Mæn­de­ne kla­re­de 50 pro­cent fle­re op­ga­ver end de kvin­de­li­ge

FAKTA OM HJER­NEN Mænds og kvin­ders hjer­ner er byg­get for­skel­ligt. Ek­sem­pel­vis vi­ser det nor­ske stu­die, at mænd og kvin­der bru­ger to for­skel­li­ge ste­der i hjer­nen til at fin­de vej. Mænd gør brug af hip­po­cam­pus- om­rå­det, mens kvin­der gør brug af fron­tal­lap­per­ne, som sid­der på den for­re­ste del af hjer­nen. En ame­ri­kansk ana­ly­se fra tids­skrif­tet Neu­rosci­en­ce and Bio­be­havi­o­ral Re­views vi­ser, at mænds hjer­ner i vo­lu­men er mel­lem 8 og 13 pro­cent stør­re end kvin­ders. Tids­skrif­tet for­tæl­ler for­u­den, at mænds og kvin- test­per­so­ner. Der­u­d­over vi­ste scan­nings­bil­le­der­ne, at mæn­de­ne brug­te det så­kald­te hip­po­cam­pus- om­rå­de i hjer­nen til at fin­de vej, mens kvin­der­ne brug­te fron­tal­lap­per­ne.

» I old­ti­den var mænd jæ­ge­re, og kvin­der var sam­le­re. Der­for har hjer­ner­ne ud­vik­let sig for­skel­ligt.

Nej. Det nor­ske par sky­der helt ved si­den af, når de gæt­ter på, hvor

nord er ders hjer­ner er vidt for­skel­li­ge, som blandt an­det på­vir­ker den må­de, de to køn hu­sker og vi­ser fø­lel­ser på. Iføl­ge den bri­ti­ske avis Daily Mail vi­ser en an­den un­der­sø­gel­se blandt 1.400 mænd og kvin­der, at mænd er me­re lo­gisk tæn­ken­de, mens kvin­der bru­ger de­res kre­a­ti­vi­tet, når de le­der ef­ter glem­te ting. Des­u­den vi­ser un­der­sø­gel­sen, at kvin­der er bed­re til at læ­re sprog, til at hu­ske fød­sels­da­ge og har svæ­re­re ved at to­le­re­re kul­de, end de­res mand­li­ge mod­styk­ke. Det er for ek­sem­pel do­ku­men­te­ret af an­dre for­ske­re, at kvin­der har en bed­re sted­lig hukom­mel­se end mænd. For­enk­let kan man si­ge, at kvin­der hur­ti­ge­re kan fin­de tin­ge­ne i et hus, mens mæn­de­ne hur­ti­ge­re fin­der hen til hu­set, « si­ger Carl Pintzka til VG.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.