U2 til­ba­ge eft er ter­ror

BT - - NYHEDER -

AF­LYS­NING Fle­re band afl yste en ræk­ke kon­cer­ter på tværs af Eu­ro­pa eft er de blo­di­ge ter­r­or­an­greb i Pa­ris den 13. novem­ber. U2 skul­le op­træ­de i den fran­ske ho­ved­stad i da­ge­ne eft er tra­ge­di­en, men afl yste straks si­ne op­træ­de­ner på grund af lan­dets er­klæ­re­de und­ta­gel­ses­til­stand. Tirs­dag aft en med­del­te de le­gen­da­ri­ske ro­ck­kory­fæ­er dog, at de ven­der til­ba­ge til by­er­nes by for at gen­nem­fø­re kon­cer­ter­ne.

» Vi ken­der vo­res fran­ske pu­bli­kum, og at hyl­de li­vet er de­res re­ak­tion på trod­sig­he­den. Det er det sam­me, U2 gør, og hvad det fran­ske folk øn­sker af os, « si­ger U2- front­man­den Bo­no til AP.

» De tog en mas­se liv, som al­drig kom­mer til­ba­ge, men ter­r­o­ri­ster­ne skal ik­ke æn­dre es­sen­sen af Pa­ris, « un­der­stre­ger den 55- åri­ge ir­ske san­ger. Vær på vagt, men ik­ke ban­ge U2 er sta­dig dybt be­rør­te af de me­nings­lø­se mord og sen­der de­res dy­be­ste med­fø­lel­se til of­re­ne og kol­le­ger­ne fra Eag­les of De­ath Me­tal, som op­t­rå­d­te på spil­le­ste­det Ba­ta­clan, hvor ter­r­o­ri­ster­ne træng­te ind, tog gids­ler og dræb­te stør­ste­delen af ter­r­ortra­ge­di­ens man­ge uskyl­di­ge of­re.

» De er et ek­stra­or­di­nært band, som har væ­ret gen­nem det vær­ste ma­re­ridt, og de har virkelig vendt de fryg­te­li­ge be­gi­ven­he­der til no­get fi nt, « si­ger Bo­no og re­fe­re­rer til Eag­les of De­ath Me­tals bud­skab om, at kær­lig­hed over­strå­ler mør­ket.

» Vi ven­der til­ba­ge, det kan I væ­re sik­re på. Pu­bli­kum er vo­res folk - de er som vo­res døtre og søn­ner, « si­ger Bo­no og un­der­stre­ger:

» In­tet skal stop­pe os fra Pa­ris. Vær på vagt, men ik­ke ban­ge. «

U2 gen­nem­fø­rer kon­cer­ter­ne 6. og 7. de­cem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.