Mi­ster ret­ten til sit eget navn

BT - - NYHEDER -

DOM bør væ­re lov­ligt at op­kø­be en an­dens navn.

» Lov­giv­nings­mæs­sigt sy­nes jeg, det er dybt uri­me­ligt, at man kan kø­be en an­dens navn og der­med og­så en an­dens iden­ti­tet, for det er nav­net for mig. Jeg har brugt 30 år på det, og jeg er smadret på liv­s­tid, « si­ger hun. Ik­ke ulov­ligt Hen­des opråb er der­for in­gen kri­tik mod Las­se Skaarup, da han ik­ke har be­gå­et no­get ulov­ligt, un­der­stre­ger hun og ud­dy­ber, at hun i ste­det fø­ler sig kræn­ket på sin rets­fø­lel­se.

» Jeg fø­ler det, som om jeg har væ­ret ud­sat for et over­greb. Og det er rets­sy­ste­met, der har fejl­et. At jeg ik­ke en­gang kan stå som de­sig­ner of­fi­ci­elt på no­get, det sy­nes jeg er helt sinds­sygt, at for­di jeg er gå­et kon­kurs, og for­di jeg ik­ke li­ge hav­de 20.000 på grund af nog­le per­son­li­ge pro­ble­mer. Det kan jeg sim­pelt­hen ik­ke hol­de ud, « ly­der det fra de­sig­ne­ren, der ud­dy­ber, at sa­gen ik­ke kun kom­mer til at gå ud over hen­de.

For sa­gen kom­mer med al sand­syn­lig­hed til at dan­ne præ­ce­dens for lig­nen­de sa­ger i frem­ti­den, og der­for kan af­gø­rel­sen prin­ci­pi­elt ram­me an­dre kunst­ne­re, der har op­ret­tet et brand med ud­gangs­punkt i de­res eget navn, for­tæl­ler hun.

Der­for fru­stre­rer det hen­de og­så, at hun for­ment­lig ik­ke kom­mer til at an­ke sa­gen, til trods for at det egent­lig er det, hun al­ler­helst vil.

» Jeg er død­fru­stre­ret over, at jeg for­ment­lig ik­ke kom­mer til at an­ke sa­gen. Sa­gen bur­de jo en­de i Hø­jeste­ret. Pro­ble­met er ba­re, at det mini­mum ko­ster 500.000 kro­ner, og jeg skal skaf­fe pen­ge­ne in­den­for en uge, « for­tæl­ler Be­ne­dik­te Utzon.

Be­ne­dik­te Utzon skal i for­vej­en be­ta­le 150.000 kro­ner til Las­se Skaarup i er­stat­ning, li­ge­som at hun og­så skal be­ta­le sa­gens om­kost­nin­ger på 56.000 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.