Le­go­land hjæl­per Sci­en­to­lo­gy

BT - - NYHEDER -

DO­NA­TION

Jen­na El­f­man, der blandt an­det kendt fra tv- se­ri­en ’ Et uma­ge par’, for­tal­te ved ar­ran­ge­men­tet, at hun men­te, pen­ge­ne skul­le gå til YHRI, for­di ’ vej­en til ver­dens­fred går gen­nem op­lys­ning om men­ne­ske­ret­tig­he­der’. To­le­ran­ce og fred YHRI er en non- pro­fit oga­ni­sa­tion med ba­se i Los An­ge­les, der blev op­ret­tet af sci­en­to­lo­gen Mary Shutt­le- worth i 2001 i sam­ar­bej­de med sci­en­to­lo­gys in­ter­na­tio­na­le men­ne­ske­ret­tig­heds­af­de­ling.

Or­ga­ni­sa­tio­nen, der an­gi­ve­ligt næ­sten kun har sci­en­to­lo­ger an­sat, har ef­ter eget ud­sagn til for­mål at op­ly­se børn og un­ge om men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne og in­spi­re­re dem til at spre­de to­le­ran­ce og fred.

Den er dog ble­vet be­skyldt for at væ­re en så­kaldt ’ fron­tor­ga­ni­sa­tion’ for sci­en­to­lo­gy. Alt­så en or­ga­nisa- tion, der ud­gi­ver sig for at ha­ve et an­det for­mål, end hvad den re­elt ud­gi­ver sig for på veg­ne af en pa­raply­or­ga­ni­sa­tion.

YHRIs re­la­tion til sci­en­to­lo­gy er ty­de­lig.

Blandt an­det lin­kes der til de­res hjem­mesi­de fra sci­en­to­lo­gys of­fi­ci­el­le hjem­mesi­de, og på YHRI- si­tet bli­ver bå­de den ny­re­li­gi­øse be­væ­gel­ses grund­læg­ger L. Ron Hub­bard ci­te­ret og nævnt fle­re ste­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.