Svi­ger­mor blan­der sig i stjer­neskils­mis­se

BT - - NYHEDER -

SE­PA­RA­TION Selv om Blyt­he Dan­ner for­sø­ger at op­fø­re sig som en svi­ger­mor og ik­ke et svi­ger­mon­ster, hol­der hun al­li­ge­vel ik­ke sin me­ning til­ba­ge om dat­te­rens skils­mis­se fra ro­ck­mu­si­ke­ren Chris Mar­tin. Den 43- åri­ge Oscar- vin­den­de sku­e­spil­le­rin­de Gwy­neth Pal­trow og den 38- åri­ge Cold­play- croo­ner Chris Mar­tin blev se­pa­re­ret sid­ste for­år ef­ter 12 års for­hold og un­der­stre­ge­de i an­non­ce­rin­gen, at de fort­sat vil­le for­bli­ve ven­ska­be­ligt sam­men, men alt­så ik­ke læn­ge­re som par.

» Hvad er det, de har gang i? De skal se­pa­re­res, men bli­ver sam­men, « spurg­te Blyt­he Dan­ner i ma­ga­si­net Clo­ser til­ba­ge i ja­nu­ar i år. Over­ra­sket svi­ger­mor Af­ta­len lag­de op til, at fa­mi­li­e­li­vet skul­le for­bli­ve så nor­malt som mu­ligt for par­rets to børn - 11- åri­ge Ap­ple og niåri­ge Mo­ses - men det har al­li­ge­vel over­ra­sket den sna­gen­de svi­ger­mor.

» Jeg sy­nes fak­tisk, det fun­ge­rer, for jeg har set det i prak­sis. Det er me­get ek­stra­or­di­nært, « me­ner Blyt­he Dan­ner i et nyt in­ter­view med Pe­op­le.

» Jeg blev for­vir­ret i be­gyn­del­sen over de­res skils­mis­se­me­to­de, men jeg er over­be­vist nu, « si­ger den 72- åri­ge sku­e­spil­ler.

» Fak­tisk kom­mer man­ge un­ge kvin­der hen til mig og si­ger, de vil­le øn­ske, de var ble­vet skilt på sam­me må­de som Gwy­neth og Chris. «

Cold­play- mu­si­ke­ren stod tid­li­ge­re frem i BBC og er­kend­te, at det var ham, der hav­de øde­lagt for­hol­det, for­di han ’ var umo­den’ og ’ ik­ke sat­te pris på de go­de ting’.

» Jeg er nødt til ik­ke at sky­de skyl­den over på an­dre og fo­re­ta­ge nog­le æn­drin­ger, « sag­de han i in­ter­viewet, mens Gwy­neth Pal­trow ud­dy­be­de brud­det på en kvin­de­kon­fe­ren­ce.

» Det har væ­ret hårdt, og vi har gå­et igen­nem nog­le ut­ro­ligt svæ­re ti­der. Men fa­mi­li­en er det vig­tig­ste, og jeg fø­ler mig me­get hel­dig, at vi lig­ner hin­an­den på net­op dét punkt, « sag­de film­stjer­nen. Jeg er nødt til ik­ke at sky­de skyl­den over på an­dre

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.