Ver­dens før­ste ’ Gift ved før­ste blik’- ba­by

BT - - NYHEDER -

KÆR­LIG­HED lie i ti år, og nu får vi det he­le på én gang, « ly­der det glad fra den 35- åri­ge Sa­ri.

Bå­de hun og hen­des jæv­nal­dren­de sin mand hav­de for­talt eks­per­ter­ne i ’ En­si­tr­ef­fit alt­ta­ril­la’, som pro­gram­met hed­der i Fin­land, at de drøm­te om at få børn i den nær­me­ste frem­tid.

» Jeg kryd­se­de fin­gre for og hå­be­de på, at det vil­le væ­re så­dan, det ske­te. Alt, hvad vi har øn­sket, går næ­sten i op­fyl­del­se på én gang, « til­fø­jer Ant­ti.

Tid­li­ge­re på året var der el­lers en au­stralsk en af slagsen på vej. Zoe Hen­drix, 26, og Alex Gar­ner, 30, der blev gift i den au­stral­ske ud­ga­ve af pro­gram­met, an­non­ce­re­de glæ­des­strå­len­de, at de ven­te­de barn.

Men kort tid ef­ter mi­ste­de Zoe ba­by­en.

» Jeg var i den sy­ven­de him­mel, da vi fandt ud af, at jeg var gravid. Men desvær­re lyk­ke­des det ik­ke, og det var smer­te­fuldt, « for­tæl­ler hun om den spon­ta­ne abort i et nyt in­ter­view med TV We­ek. Tre el­ler fi­re børn Par­ret har dog hø­je for­vent­nin­ger til, at drøm­men om bå­de en ba­by og et nyt bryl­lup skal gå i op­fyl­del­se i det nye år.

» Jeg vil ger­ne ha­ve tre el­ler fi­re børn. Og jeg kan og­så godt li­de tan­ken om at adop­te­re, for­di jeg selv er adop­te­ret, « ly­der det fra Zoe, der stam­mer fra Etio­pi­en.

Li­ge­som det dan­ske par Li­ne og Mi­cha­el drøm­mer par­ret og­så om et ’ rigtigt’ bryl­lup - helt uden rul­len­de ka­me­ra­er.

» Jeg kan ik­ke li­de, at det bli­ver for for­nemt. Jeg vil ger­ne ba­re ha­ve en stor gril­l­fest. Det vil­le væ­re cool, « si­ger Alex, der dog har tænkt sig at kø­be en or­dent­lig ring til sin hu­stru.

I Dan­mark må vi sæt­te vo­res lid til Li­ne Rask og Mi­cha­el René Han­sen samt Ran­di Jes­per­sen og Ni­els Pold, der valg­te at for­bli­ve gift, mens de to an­dre par i årets ud­ga­ve af pro­gram­met beg­ge op­gav eks­pe­ri­men­tet før tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.