’ Ro­cky’ og hans lær­ling

BT - - KULTUR -

FILM

RO­CKY JU­NI­OR ’ Cre­ed’ Dra­ma **** **

Den un­ge Cre­ed, der spil­les fa­bel­ag­tigt godt af Mi­cha­el B. Jor­dan, mang­ler i mod­sæt­ning til den un­ge Ro­cky ik­ke no­get ma­te­ri­elt. Han har et godt job, og tak­ket væ­re fa­de­rens arv hø­rer fa­mi­li­en til i den hø­je­re ame­ri­kan­ske mid­delklas­se. Men trods en ma­ge­lig til­væ­rel­se bræn­der bok­se- am­bi­tio­nen in­de i Cre­ed ju­ni­or.

For at fi nde en bok­se­træ­ner til sit sto­re gen­nem­brud op­sø­ger han Ro­cky Bal­boa, der i dag dri­ver sin egen re­stau­rant hjem­me i Phila­delp­hia.

Og så ved vi selv­føl­ge­lig al­le, hvor­dan hi­sto­ri­en ud­vik­ler sig. . . og dog. Ven­skab Li­ge­som den ori­gi­na­le Ro­ck­y­fi lm vil man­ge må­ske bli­ve over­ra­ske­de over, hvor re­la­tivt lidt af den sam­le­de spil­le­tid der fo­re­går i rin­gen.

Så­le­des kry­dres ho­ved­hi­sto­ri­en med et rø­ren­de kær­lig­heds­dra­ma, so­ci­al ind­sigt og et dy­na­misk ven­skab imel­lem den un­ge og den æl­dre bok­ser. Og kli­maks er in­tet min­dre end su­verænt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.