VOLD­SOM OR­KAN OVER DAN­MARK

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 16 år si­den 1999:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Du er klar til at gø­re dig selv me­re til­freds. Du gi­der ik­ke gø­re, hvad di­ne om­gi­vel­ser for­ven­ter af dig. Du øn­sker kun at føl­ge dig selv. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Al slags kom­mu­ni­ka­tion er ak­tu­elt. Det væ­re sig skrift li­ge el­ler mundt­li­ge an­lig­gen­der, som alt sam­men vil fal­de ud til din for­del. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der er ik­ke helt den har­moni om­kring dig, som du kun­ne øn­ske. Det vil må­ske hand­le om, at du selv ik­ke er sær­lig god til at væ­re so­ci­al i dag. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 No­get om­kring ny tek­no­lo­gi er ak­tu­elt i dag. Uan­set om det er in­ter­net, mo­bil­te­le­fo­ni el­ler an­det, så vil du læ­re no­get nyt, og­så om­kring dig selv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Der er næ­sten ik­ke den ting, du ik­ke kan kla­re. Du skal dog væ­re var­som med, at du ik­ke tror, at du kan kla­re det he­le, for det kan du ik­ke. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Det vil væ­re vig­tigt, at du ik­ke over­ser el­ler over­hø­rer no­get, som er vig­tigt for din øko­no­mi­ske si­tu­a­tion. Du er klar til et nyt pro­jekt. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der er ik­ke helt den har­moni om­kring dig, som du kun­ne øn­ske. Du fø­ler ik­ke, at di­ne om­gi­vel­ser lyt­ter til dig, og det gør dig fru­stre­ret. Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:***** Kær­lig­hed:** FI­SKE­NE 19.02 - 19.03 Der er en god sam­klang mel­lem det du tæn­ker, og det du kon­kret gør i dag. Du får al den hjælp fra di­ne om­gi­vel­ser, som du har brug for. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**

111). ( Svær 97). ( Mid­del 28). ( Nem

Dan­mark ram­mes af år­hund­re­dets vær­ste or­kan. 6 men­ne­sker om­kom­mer på or­kan­nat­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.