Pris for et For­mel 1- sæ­de til Magnus­sen 120.000.000 kr.

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FOR­MEL 1 2016

PRI­STJEK som tid­li­ge­re For­mel 1- stjer­ne hos McLa­ren, skal han nok ik­ke for­ven­te at få stuk­ket en gul­dran­det kon­trakt i hån­den. Sna­re­re tvær­ti­mod.

BT har talt med kil­der, der har væ­ret i for­hand­lin­ger med net­op Ma­nor og der­for ken­der tea­mets krav til en kom­men­de kø­rer.

Her lød pri­sen for­ny­lig på en sæ­son hos tea­met iføl­ge BTs op­lys­nin­ger på sam­melagt 16 mio. eu­ro - alt­så knap 120 mio. dan­ske kro­ner. Der­for skal der en hel del pen­ge på bor­det, hvis Ke­vin Magnus­sen skal gø­re sig håb om et sæ­de hos Ma­nor.

De 120 mio. kr. skal helt sik­kert ses som et ud­gangs­punkt for vi­de­re for­hand­lin­ger. Og en kø­rer som Ke­vin Magnus­sen vil næp­pe be­ta­le fuld pris, men al­li­ge­vel går Ma­nor for­ment­lig ind til så­dan en for­hand­ling med en god po­r­tion selv­til­lid.

Der er nem­lig fl ere pen­ge­stær­ke kø­re­re, der står klar til at ind­fri tea­mets øko­no­mi­ske krav, hvis chan­cen el­lers by­der sig.

Blandt de se­ri­ø­se kan­di­da­ter hos Ma­nor er tea­mets nu­væ­ren­de kø­rer, bri­ten Will Ste­vens, mens Mer­ce­des’ ny­slå­e­de DTM- me­ster, Pa­scal Wehrlein, og­så sæt­tes i for­bin­del­se med Ma­nor. Men i ræk­ken står og­så me­re el­ler min­dre ta­lent­ful­de ra­cer­kø­re­re med pen­ge­pun­gen åben. Ta­lent kon­tra pen­ge Ma­nor hav­de ved sæ­so­nens af­slut­ning ik­ke man­ge kom­men­ta­rer til Ke­vin Magnus­sen, da BTs For­mel 1- eks­pert, Pe­ter Nygaard, fan­ge­de eje­ren, Step­hen Fitz­pa­tri­ck, i Abu Dha­bi.

» Du må for­stå, at jeg ik­ke kan ta­le om kø­re­re for 2016 end­nu, « sag­de han ved den lej­lig­hed.

Må­lt på ta­lent har Ke­vin Magnus­sen de bed­ste kort på hån­den, men igen, hvem løft er op­ga­ven med at sam­le pen­ge sam­men?

Det er som sagt sand­syn­ligt, at Ke­vin Magnus­sens cv hos McLa­ren med en po­di­e­plads på re­sul­tat­lis­ten gi­ver pri­sen et nøk nedad. Dan­ske­rens rå ta­lent i bi­len er en ka­li­ber bed­re end det, tea­met el­lers har at gø­re med, og det vil gi­ve Ma­nor et boost.

På nær stor­ta­len­tet Ju­les Bi­an­chi, der på tragisk vis dø­de som føl­ge af ska­der­ne fra hans ulyk­ke i 2014, har Ma­nors kø­re­re ik­ke væ­ret im­po­ne­ren­de de se­ne­ste år. Og med Magnus­sens for­tid og ta­lent kan pri­sen pres­ses i dansk favør.

Op­ga­ven for Ke­vin Magnus­sens bag­land med ma­na­ger Dor­te Riis Mad­sen og sponsora­gent Tho­mas Ba­du­ra bli­ver nu at sam­men­sæt­te en ny ring af virk­som­he­der, der vil at in­ve­ste­re i dan­ske­ren og Ma­nor.

Her vil et sponsorat iso­le­ret set væ­re bil­li­ge­re hos Ma­nor end hos McLa­ren, og det kan må­ske fri­ste nog­le til at gå med i et nyt For­mel 1- even­tyr. El­lers vil det igen væ­re op til Best­sel­ler- ejer An­ders Holch Povls­en at for­sy­ne Ke­vin Magnus­sen med de for­nød­ne mil­li­o­ner.

I dis­se da­ge te­ster Ke­vin Magnus­sen i øv­rigt Mer­ce­des’ DTM- ra­cer på ra­cer­ba­nen i Je­rez, hvor og­så 20- åri­ge Mik­kel Jen­sen får chan­cen for at vi­se ta­len­tet frem for ty­sker­ne.

DER VIL VÆ­RE

11 team i For­mel 1- fel­tet i 2016.

MA­NOR ER DET

ene­ste team, der end­nu ik­ke har off ent­lig­gjort si­ne kø­re­re for 2016- sæ­so­nen.

DER SKAL KØ­RES

21 grand­prixer fra 20. marts til 27. novem­ber næ­ste år.

GRANDPRIXERNE FO­RE­GÅR BL. A.

i Au­stra­li­en, Rusland, Ca­na­da, Aser­ba­jds­jan, Tys­kland, Ma­lay­sia, Me­xi­co og Abu Dha­bi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.