Hvad er det med Brønd­by, DBU?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ET KORT STYK­KE på Brønd­by­ve­ster Bou­le­vard, et skar­pt ven­stresving ad Park Al­lé og en tur til høj­re af Brønd­by­ve­ster­vej. Så har du gå­et den 1,4 ki­lo­me­ter kor­te tur fra Brønd­by Sta­dion til DBUs ho­ved­kvar­ter. Vej­en er ble­vet fl it­tigt be­nyt­tet, si­den Claus Bret­ton- Mey­er for halvan­det år si­den greb tøj­ler­ne på DBU Al­lé. Di­rek­tø­ren har fo­re­ta­get to an­sæt­tel­ser til den sport­s­li­ge le­del­se. I fe­bru­ar tra­ve­de først Kim Hal­l­berg den kor­te tur i vil­lakvar­te­rer­ne fra Brønd­by Sta­dion til den grå bun­ker på DBU Al­lé og job­bet som eli­te­chef. Et par uger se­ne­re blev det Flem­m­ing Bergs tur til en lil­le gå­tur. Den­ne gang med job­bet som DBUs nye ta­lent­chef som desti­na­tio­nen. NU TY­DER ALT på, at Åge Ha­rei­de – med 13 års forsinkelse – går sam­me tur. Nord­man­den bli­ver Danmarks næ­ste land­stræ­ner, selv om DBU på småko­misk vis fort­sat hæv­der, at de har tre kan­di­da­ter til­ba­ge.

Der er sagt og skre­vet me­get om an­sæt­tel­ser­ne af Kim Hal­l­berg og Flem­m­ing Berg, der beg­ge kom fra min­dre job i Brønd­by end dem, de over­tog i DBU. Rundt om­kring i Fod­bold­dan­mark har klub­folk- og le­de­re ry­stet på ho­ve­der­ne og gri­net op­gi­ven­de af de to nav­nes mang­len­de gen­nem­slags­kraft . Og i DBUs egen be­sty­rel­se stil­les der spørgs­måls­tegn ved, om ik­ke Claus Bret­ton- Mey­er kun an­sæt­ter sva­ge le­de­re. Det kun­ne BT af­slø­re i au­gust.

Dis­se spørgs­måls­tegn kun­ne Claus Bret­ton- Mey­er ha­ve eli­mi­ne­ret med an­sæt­tel­sen af en ny, stærk land­stræ­ner. Men han ma­ner dem ik­ke i jor­den med den kom­men­de præ­sen­ta­tion af Åge Ha­rei­de, der i går sag­de sit job op i Malmö FF. Sna­re­re tvær­ti­mod. Åge Ha­rei­de er en dyg­tig træ­ner, og hans prag­ma­ti­ske og di­rek­te spil­lestil kan jeg kun bak­ke op om. Selv om jeg ind­til nu kun har mødt man­den en en­kelt gang, er det svært ik­ke al­le­re­de nu at me­ne, at Dan­mark får en

el­ske­lig og jovi­al land­stræ­ner. MEN NO­GEN STOR, stærk le­der er der næp­pe ta­le om, li­ge­som sel­ve nav­net næp­pe får fans og kom­men­de mod­stan­de­re til hver­ken at jub­le el­ler skæl­ve af frygt. Ha­rei­de kan bli­ve en god dansk land­stræ­ner, men på for­hånd lug­ter val­get af mid­del­må­dig­hed. Nøj­ag­tigt som val­get af eli­te­che­fen og ta­lent­che­fen gør.

Fæl­lestræk­ke­ne stop­per imid­ler­tid ik­ke her. Val­get af Ha­rei­de lug­ter og­så af en klub, som en­gang var loko­mo­ti­vet i dansk fod­bold, men som i dag hal­ter bag­ud. Selv om det er man­ge år si­den, er der sta­dig Brønd­by- spor at fi nde på nord­man­den. Om end de er små og ind­tør­re­de i for­hold til dem på Hal­l­berg og Berg.

De spor var for år til­ba­ge vær­di­ful­de. Nu er og­så de ble­vet mid­del­må­di­ge i takt med ve­s­tegns­klub­bens ned­t­ur fra top­pen. DBU hver­ver de­res top­folk fra Brønd­by, som var det sta­dig 1991. Det er det ik­ke. Vir­ke­lig­he­den er en helt an­den i dag.

Det er be­kym­ren­de, at DBU- le­del­sens ho­ri­sont til­sy­ne­la­den­de stop­per ba­re godt en ki­lo­me­ter fra eget ho­ved­kvar­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.