R udø­de­lig’ Leg­en­den om si­ne bok­se­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TORS­DAG 3. DE­CEM­BER 2015 Poul Duvill har træ­net en lang ræk­ke af Danmarks bed­ste bok­se­re, men og­så ten­nis­stjer­nen Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki. Her sæt­ter han ord på sam­ar­bej­det med de sto­re nav­ne.

’ Su­per Bri­an’ Ni­el­sen:

» Bri­an er jo et livs­be­kræft en­de men­ne­ske at ar­bej­de med. Men man skal væ­re eft er ham. Den mand kan jo fi nde på hvad som helst. Da vi var i USA op til kam­pen mod Mi­ke Ty­son og køb­te ind i et va­re­hus, kun­ne han ta­ge en in­va­li­de­kø­re­stol og kø­re rundt og ka­ste med vand­me­lo­ner. Han er jo en spas­ma­ger he­le vej­en igen­nem. Bri­ans for­ce er må­ske, at han først be­gyn­der at tæn­ke over kam­pe­ne, li­ge før de går i gang. Han har en god ev­ne til at sky­de tin­ge­ne til si­de og så ta­ge pro­ble­mer­ne, når de kom­mer. «

Jo­hn­ny Bre­da­hl:

» Åh, Bre­da­hl- brød­re­ne! Jo­hn­ny Bre­da­hl var altid så­dan i træ­nings­lo­ka­let, at når han kom i bed­re og bed­re form frem mod kam­pe­ne, var han altid hå­nen­de over for an­dre. Man skul­le ba­re gø­re så­dan og så­dan. Folk var ved at gå op i lim­nin­gen, når han kom. Men han var en fan­ta­stisk bok­ser og en af de bed­ste, vi har haft . Hans tek­nik og må­de at be­væ­ge sig på i rin­gen var unik. «

Jimmi Bre­da­hl:

» Jimmi var må­ske ik­ke en li­ge så stor tek­ni­ker som sin bror, men til gen­gæld hav­de han et stort hjer­te. Han kom i fan­ta­stisk form, og jeg hu­sker spe­ci­elt en kamp mod Pi­er­re Lor­cy i Pa­ris . En fan­ta­stisk dyg­tig mod­stan­der. Der var Jimmi un­der­dog, men Pi­er­re Lor­cy måt­te op­gi­ve, og så blev Jimmi eu­ro­pa­me­ster . «

Ru­dy Mar­kus­sen:

» Han har jo altid lig­get i skyg­gen af Mik­kel Kes­sler og må­ske og­så lidt af Mads Lar­sen, men jeg har jo altid sagt, at den fy­si­ske styr­ke han har haft og den må­de, han har kun­net slå si­ne slag på, bur­de kun­ne brin­ge ham til me­get me­re, end han har nå­et. Om det så er tro­en på sig selv, der har kik­set en gang imel­lem, ved jeg ik­ke, men han har altid væ­ret i ka­non­form og haft en uhyg­ge­lig styr­ke. «

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki:

» Jeg har fak­tisk ar­bej­det med Ca­ro­li­ne på sam­me må­de som med bok­ser­ne. Rent fak­tisk bok­ser hun rig­tig godt, og hun slår en pro­per næ­ve. Hun har en må­de at hånd­te­re hånd­vær­ket på, som er rig­tig godt. Hun har nog­le go­de slag bå­de med høj­re- og ven­stre­hånd. Det der og­så har væ­ret godt ved træ­nin­gen er, at der i boks­ning ik­ke er plads til at pi­be. Man er nødt til at over­vin­de smer­ten he­le ti­den. Det har og­så hjul­pet hen­de i ten­nis­spor­ten. Ca­ro­li­ne er en sli­der. «

Jimmi og Jo­hn­ny Bre­da­hl

Bri­an Ni­el­sen

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki

Ru­dy Mar­kus­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.