Bli­ver det sjovt, ry­ger

Bent Ny­e­gaard skal sam­men med Tho­mas Kri­sten­sen end­nu en­gang kommentere de dan­ske kvin­ders kam­pe ved hånd­boldVM. Bli­ver det til dansk VM- guld, kan mousta­chen ry­ge igen

BT - - VM I DANMARK - OVER­SKÆG PÅ SPIL

» Året eft er vandt her­rer­ne EMguld. Jeg valg­te at bar­be­re mit over­skæg af. Det sam­me ske­te eft er EMgul­det kom i hus i 2012, og jeg lover, at det kan ry­ge igen, hvis de dan­ske kvin­der vin­der VM- guld på hjem­me­ba­ne. Det kræ­ver dog, at der kom­mer op­for­drin­ger, og dem har jeg ik­ke mod­ta­get nog­le af end­nu, « gri­ner Bent Ny­e­gaard.

Han be­teg­ner sit sam­ar­bej­de med Tho­mas Kri­sten­sen som unikt.

» Tho­mas er me­get pro­fes­sio­nel i sin til­gang til job­bet. Før hver kamp er han op­ti­malt for­bedt. Det gi­ver mig stor tryg­hed. Vi har beg­ge den til­gang, at vi for­sø­ger at væ­re de bed­ste in­den for vo­res felt. Så­dan har vi haft det, li­ge si­den den­gang Flem­m­ing Toft og An­ders Dahl- Ni­el­sen var TV2s kom­men­ta­tor­par num­mer 1, og vi ’ blot’ num­mer 2, « si­ger Bent Ny­e­gaard. Ny­e­gaard hen­ter kaff en Det er dog ik­ke så­dan, at duo­en før en kamp er sam­men man­ge timer i for­vej­en.

» Slet ik­ke. Hvis vi er til slut­run­de, bor og for­be­re­der vi os hver for sig. « for­tæl­ler Tho­mas Kri­sten­sen.

Selv­om Bent Ny­e­gaard er 20 år æl­dre end Tho­mas Kri­sten­sen, er det ham, der ser­vi­ce­rer mak­ke­ren med kaff e og småka­ger før kam­pe­ne.

» Det er jo Tho­mas, der er tv­stjer­nen. « si­ger Bent Ny­e­gaard, der i sam­me ån­de­d­rag rø­ber, at Tho­mas Kri­sten­sen i ste­det hjæl­per ham med det tek­ni­ske un­der de di­rek­te trans­mis­sio­ner.

» Den del af ar­bej­det er han me­get dyg­ti­ge­re til end mig, « er­ken­der Bent Ny­e­gaard.

Beg­ge me­ner, at Nor­ge er fa­vo­rit­ter til VM- gul­det, og at Dan­mark er blandt out­si­der­ne.

Til gen­gæld er de ik­ke eni­ge om, hvem der bli­ver det dan­ske holds største pro­fi l. Mens Tho­mas Kri­sten­sen pe­ger på Kri­sti­na Kri­sti­an­sen, tror Bent Ny­e­gaard på Li­ne Jør­gen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.