LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Rets­for­be­hol­det var ét af de fi re EU- for­be­hold, som Dan­mark fi k ind­ført i 1992, og skal man tro de dan­ske spil­le­re, så kom­mer det ik­ke til at bli­ve op­hæ­vet.

Bå­de Nor­di­cBet og Dan­ske Spil har nem­lig kun­ne re­gi­stre­re klart fl est spil på ’ nej’- si­den, og ta­ger man i be­tragt­ning, at ’ nej’- si­den i går hav­de en gan­ske pænt for­spring i me­nings­må­lin­ger­ne, så pe­ger pi­len i ret­ning af et ’ nej’. Så­le­des fi k man kun pen­ge­ne 1,25 gan­ge igen, hvis det blev ’ nej’ mod 3,50 på ’ ja’.

» Vi føl­ger de po­li­ti­ske me­nings­må­lin­ger tæt i for­bin­del­se med vo­res vur­de­ring af od­dse­ne. ’ Nej’- si­den har få­et med­vind, og der­for har vi æn­dret od­ds fra stort set at væ­re fi ft y- fi ft y til nu at ha­ve ’ nej’ som klart fa­vo­ri­tud­fald af den dan­ske fol­ke­af­stem­ning, « si­ger con­tent ma­na­ger Hans- Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.