LARS LØK­KES B

BT - - NYHEDER -

FOL­KE­AF­STEM­NING

Dan­sker­ne stem­te nej. Et fler­tal på 53 pro­cent af va­el­ger­ne vil­le ik­ke va­e­re med til at aen­dre det dan­ske rets­for­hold til en til­valgs­ord­ning. Der­med er stats­mi­ni­ste­rens tred­je ne­der­lag til Dansk Fol­ke­par­ti en re­a­li­tet. Et rent ma­re­ridt for stats­mi­ni­ste­ren, der nu skal igang med at for­hand­le en pa­ral­lelaf­ta­le for Dan­mark om Eu­ro­pol. Og et re­sul­tat, der ud­lø­ser sto­re pro­ble­mer for Lars Løk­ke – på fle­re fron­ter.

»En sejr vil ha­ve man­ge fa­ed­re, men ne­der­la­get kun én,« lød den før­ste re­ak­tion fra Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer Jakob El­le­mann-Jen­sen.

»Ven­stre har kørt en god og or­dent­lig kampag­ne. Det er lyk­ke­des DF at så tvivl om fol­ke­sty­ret. Thulesen har jo li­ge­frem sagt, at man ik­ke kan sto­le på po­li­ti­ske af­ta­ler. Men det er klart, at Ven­stre har man­ge ak­tier i re­sul­ta­tet,« sag­de Jakob El­le­mann-Jen­sen, der sam­men med grup­pe­for­mand Sø­ren Ga­de (V) hav­de den tun­ge tjans at sa­et­te de før­ste ord på ne­der­la­get tid­ligt på af­te­nen, hvor der var ret tomt og trist i Ven­stres lo­ka­le på Bor­gen, mens der var fest­lig stem­ning hos Dansk Fol­ke­par­ti, der spi­ste fla­e­ske­s­teg ved rød­ter­ne­de du­ge.

Ord, der me­re end an­ty­der, at ju­le­fre­den mel­lem blå bloks største par­ti­er er langt va­ek.

Al­le­re­de få se­kun­der ef­ter, valg­ste­der­ne luk­ke­de, stod det klart, at det vil­le bli­ve et mar­kant ne­der­lag til ja-par­ti­er­ne. La­en­ge før det før­ste kreds­re­sul­tat var i hus, blev Kri­sti­an Thulesen Dahl fejret med stå­en­de klapsal­ver i ’Snap­stin­get’. Mens man­ge Ven­stre-folk tal­te om, at år­sa­ger­ne til nej’et bl.a. var Kri­sti­an Thulesen Da­hls snak om, hvor vidt man kan sto­le på po­li­ti­ske af­ta­ler. Samt at ti­den var en an­den da fol­ke­af­stem­nin­gen blev ud­skre­vet - før Hvis det en­der med et nej, er der no­get i vo­res kom­mu­ni­ka­tion, der er gå­et galt, og vi er ik­ke i trit med vo­res va­el­ge­re

»Jeg stem­te nej. Vi skal ik­ke af­gi­ve me­re su­ve­ra­e­ni­tet til EU, og når bå­de DF, Li­be­ral Al­li­an­ce og En­heds­li­sten - tre par­ti­er som el­lers

er dybt ue­ni­ge - er eni­ge om et nej, så må der va­e­re

no­get om det.«

»Jeg stem­te nej. Jeg er me­get be­ta­en­ke­lig ved at af­gi­ve su­ve­ra­e­ni­tet på rets­om­rå­det,

og så er min til­lid til po­li­ti­ker­ne helt va­ek. Jeg er ik­ke

tryg ved at la­eg­ge end­nu me­re magt over i po­li­ti­ker­nes

ha­en­der.«

»Jeg stem­te ja. Det er en for­del at va­e­re fuldt med i EU-sam­ar­bej­det frem for at stå uden­for. Jeg sy­nes, nej-si­den har for­søgt

at skra­em­me va­el­ger­ne med, at vi mi­ster vo­res selv­be­stem­mel­se, men det pas­ser ik­ke.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.