ITRE JU­LE­GA­VE NEJ Rets­for­be­hold/ Til­valgs­ord­nin­gen

BT - - NYHEDER -

flygt­nin­ge be­gynd­te at strøm­me til og van­dre på mo­tor­ve­je­ne.

»Der er man­ge grun­de til nej’et. Da Lars ud­skrev fol­ke­af­stem­nin­gen, var der me­get, der så an­der­le­des ud. Da var der jo ik­ke de ka­em­pe flygt­nin­ge­strøm­me,« si­ger ener­gi­mi­ni­ster Lars Lil­le­holt.

»Det er et me­get klart nej. Dan­sker­ne vil ik­ke ha­ve den pak­ke. Va­el­ger­nes dom er klar,« si­ger in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg.

I DF’s lo­ka­ler var der le­ven­de mu­sik, klas­sisk dansk ju­lemad, snak ved bor­de­ne og fri for­sy­ning af drik­ke­va­rer fra en vel­for­sy­net bar. Hos Ven­stre var der la­en­ge halv­tomt. Men da Lars Løk­ke om­kring kl. 23.00 en­delg duk­ke­de op, fik han stå­en­de klapsal­ver trods ne­der­la­get.

Al­li­ge­vel er det Ven­stre, der får de va­er­ste tøm­mer­ma­end i dag. Ik­ke nok med, at par­ti­for­man­den og stats­mi­ni­ste­ren led sit tred­je yd­my­gen­de ne­der­lag til Dansk Fol­ke­par­ti ef­ter eu­ro­pa­par­la­mentsval­get i 2014 og som­me­rens fol­ke­tings­valg. Her gik Ven­stre 13 man­da­ter til­ba­ge, mens DF fik en jord­s­kreds­sejr og gik 15 man­da­ter frem.

Stats­mi­ni­ste­ren skal nu og­så hi­ve den pa­ral­lelaf­ta­le om Eu­ro­pol i hus, Jeg har i af­te­nens løb ført go­de, kon­struk­ti­ve sam­ta­ler med to af EUs le­de­re, Do­nald Tusk og Je­an Clau­de Jun­ck­er. På fre­dag i na­e­ste uge skal jeg mø­des med dem og for­hand­le vi­de­re som Kri­sti­an Thulesen Dahl un­der he­le valg­kam­pen har om­talt som en selv­føl­ge­lig­hed. For slet ik­ke at ta­le om det dag­li­ge ar­bej­de i blå blok, hvor DF er støt­te­hjul for en smal Ven­stre-re­ge­ring.

»Det gi­ver nog­le ud­for­drin­ger, som Lars Løk­ke skal lø­se, og det bli­ver et stort ar­bej­de. No­get i vo­res kom­mu­ni­ka­tion er gå­et galt, og vi er ik­ke i trit med vo­res va­el­ge­re,« si­ger grup­pe­for­mand Sø­ren Ga­de. Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind var ty­de­ligt på­vir­ket, da stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen holdt ta­ber­ta­len til si­ne par­ti­fa­el­ler. ’She­rif­fen’ bli­ver en af de før­ste, der ma­er­ker dan­sker­nes nej ved gårs­da­gens fol­ke­af­stem­ning om rets­for­be­hol­det. Al­le­re­de i dag må han gå uden­for dø­ren, når de an­dre EU-lan­de i Bruxel­les dis­ku­te­rer fa­el­les ter­r­or­be­ka­em­pel­se. »Det må jeg ta­ge, som jeg kom­mer. Ef­ter hvert ne­der­lag, der kom­mer der en sejr,« sag­de Sø­ren Pind, kort ef­ter stats­mi­ni­ste­rens ta­le sent i af­tes i Ven­stres grup­pe­va­e­rel­se. »Det bli­ver ik­ke let. Jeg kan ik­ke gi­ve no­gen ga­ran­ti­er. Men hvis det var let, så måt­te de be­de no­gen an­dre om at gø­re det,« slut­te­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen, før klapsal­ver­ne run­ge­de og Sø­ren Pind råb­te ’hørt’.

Kort for­in­den hav­de han i Stats­mi­ni­ste­ri­et for­talt, at han al­le­re­de hav­de va­e­ret i kon­takt med for­man­den for det Eu­ro­pa­ei­ske Råd samt for­man­den for Eu­ro­pakom­mis­sio­nen. »Jeg har i af­te­nens løb ført go­de, kon­struk­ti­ve sam­ta­ler med to Do­nald Tusk og Je­an Clau­de Jun­ck­er. På fre­dag i na­e­ste uge skal jeg mø­des

»Jeg stem­te nej. Jeg sy­nes ik­ke, vi skal af­gi­ve me­re su­ve­ra­e­ni­tet til EU, sa­er­lig ik­ke

på rets­om­rå­det. Jeg har ik­ke til­lid til, at po­li­ti­ker­ne kan for­val­te det an­svar, de

vil­le få med et ja.« »Jeg stem­te ja. Det var me­get

sva­ert at ta­ge stil­ling til, men jeg tror på sel­ve EU-pro­jek­tet, for­di man­ge af sam­fun­dets ud­for­drin­ger er gra­en­se­over­skri­den­de, og det lø­ser vi ik­ke ved at stå uden­for.«

»Jeg stem­te ja. Det vir­ker som om, al­le par­ti­er fak­tisk kan gå ind for de 22 retsak­ter, og så for­står jeg ik­ke, hvor­for vi i ste­det skal sø­ge pa­ral­lel-af­ta­ler. Jeg har til­lid til po­li­ti­ker­ne, at de vil det

bed­ste for Dan­mark.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.