Løk­ke: Det bli­ver ik­ke let

BT - - NYHEDER -

RE­AK­TION med dem og for­hand­le vi­de­re,« sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen, der fra man­dag mø­des med de øv­ri­ge par­ti­er for at hø­re de­res for­tolk­ning af re­sul­ta­tet. I grup­pe­va­e­rel­set lyt­te­de fle­re mi­ni­stre og par­ti­med­lem­mer til for­man­dens ta­le med stenan­sig­ter. »I Bruxel­les hav­de de dår­ligt nok op­da­get, vi har en fol­ke­af­stem­ning. Men de har op­da­get det nu med det re­sul­tat vi har. For nu har vi jo et pro­blem, der skal lø­ses,« lød det fra Ven­stres med­lem af Eu­ro­pa­par­la­men­tet, Ul­la Tør­na­es.

Re­sul­ta­tet be­ty­der, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen nu kom­mer på hårdt ar­bej­de. Først og frem­mest skal han mø­des med val­gets vin­de­re og ta­le om, hvor­dan EU-stra­te­gi­en på rets­om­rå­det frem­over skal va­e­re. Er det kun Eu­ro­pol, vi kan li­de? El­ler er der an­dre af til­valgs­ord­nin­gens punk­ter, der er spi­se­li­ge?

Der­na­est skal den fa­mø­se pa­ral­lelaf­ta­le om Eu­ro­pol for­hand­les hjem.

»Nu tra­ek­ker vi i ar­bejd­s­tø­jet, og så skal vi fin­de en løs­ning,« sag­de Kri­sti­an Jen­sen.

Løk­ke tror fort­sat på dansk del­ta­gel­se i det fa­el­les po­li­ti­sam­ar­bej­de:

»Jeg når ik­ke frem til den kon­klu­sion, at Dan­mark ik­ke skal del­ta­ge i et sta­er­kt og gra­en­se­over­skri­den­de po­li­ti­sam­ar­bej­de. Re­sul­ta­tet bun­der sna­re­re i en sta­erk skep­sis og en frygt for en EU-gli­de­ba­ne,« lød det fra stats­mi­ni­ste­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.