Dan­sker­ne bed ik­ke på

BT - - NYHEDER -

SEJ­R­HER­REN vej gen­nem mu­ren af fo­to­gra­fer, mi­kro­fo­ner og blitzlys.

Her greb han sce­ne­vant mi­kro­fo­nen, og fra po­di­et i mid­ten af Snap­se­tin­get gav han hur­tigt aeren vi­de­re til det bag­land, som i en kort, men in­tens valg­kamp hav­de ar­bej­det hårdt på ga­der og i for­sam­lings­hu­se. Dansk Fol­ke­par­ti hav­de me­re end no­get par­ti ejet den valg­kamp, slog han fast, så med­lem­mer, an­sat­te, kampag­ne­me­d­ar­bej­de­re og fa­mi­lie­med­lem­mer brød ud i klapsal­ver.

»Hvis DF ik­ke hav­de va­e­ret her, så hav­de der godt nok ik­ke va­e­ret me­get valg­kamp,« sag­de han og gav selv op­skrif­ten på suc­ce­sen: Klart bud­skab »Ja-si­den prø­ve­de at bil­de be­folk­nin­gen ind, at hvis vi ik­ke kom af med rets­for­be­hol­det, så kun­ne vi ik­ke va­e­re med i Eu­ro­pol. Men dan­sker­ne bed ik­ke på. Dan­sker­ne er fak­tisk of­te me­re klo­ge, end man tror in­de på Chri­sti­ans­borg. Dan­sker­ne holdt fast i vo­res for­be­hold og har nu gi­vet et klart bud­skab til po­li­ti­ker­ne: Ja til sam­ar­bej­de, men nej til at af­gi­ve su­ve­ra­e­ni­tet til Bruxel­les.«

Men hvad er det egent­lig for et EU, dan­sker­ne våg­ner til? Hvad skal der ske i dag?

»Der skal vi ha­ve ju­le­frokost,« kon­sta­te­re­de Sø­ren Es­per­sen (DF) med et grin.

»Nej, der sker ik­ke no­get straks fra mor­genstun­den. Det bli­ver en lang pro­ces. De tror hel­ler ik­ke ne­de i Bruxel­les, at det ba­re er no­get, vi li­ge får kla­ret,« sag­de Es­per­sen og send­te aben vi­de­re til Løk­ke:

»Det er ham, der har ser­ve­ret­ten nu. Det er ham, der er stats­mi­ni­ster, og det er ham, der har ud­skre­vet den her fol­ke­af­stem­ning«.

Bå­de han og Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt af­vi­ste, at det er et kaos, Dan­mark står op til.

»Jeg sy­nes nu, at der vil­le ha­ve va­e­ret me­re kaos, hvis vi hav­de få­et et ja, og vi ik­ke hav­de fuldt over­blik over, hvad Dan­mark ha­ve over­dra­get af su­ve­ra­e­ni­tet. Nu ved vi, hvad vi har med at gø­re og det be­ty­der, at Dan­mark kan ind­le­de for­hand­lin­ger med EU i for­hold til Eu­ro­pol.«

Hver­ken Mes­ser­s­ch­midt, Es­per­sen el­ler for­man­den selv men­te, at dan­sker­ne i vir­ke­lig­he­den hav­de stemt af nej af frygt for den ver­se­ren­de flygt­nin­ge­kri­se - el­ler i pro­test.

»Nej, jeg tror ik­ke dan­sker­ne, stem­mer i pro­test, jeg tror, at de stem­mer ud­fra de­res hold­nin­ger,« lød det fra Kri­sti­an Thulesen Dahl.

Der­ef­ter for­lod han blitzly­set og gav sig på rund­t­ur blandt bor­de­ne. For med ord og hånd­tryk at tak­ke for den ind­sats, som sik­re­de Dan­mark et hi­sto­risk nej i går.

»Jeg stem­te nej. Danmarks su­ve­ra­e­ni­tet er vig­tig for mig, og jeg vil ik­ke ha­ve me­re EU. Ja-si­den har ført en skra­em­me­kampag­ne, som da vi stem­te om eu­ro­en, og det er gå­et fint trods ad­vars­ler­ne.« »Det blev et stort nej. De 22 retsak­ter er så­dan set for­nuf­ti­ge, men jeg er ik­ke tryg ved at sen­de me­re magt ned til Bruxel­les. Des­u­den vi­ste eu­ro-af­stem­nin­gen, at det er for­nuf­tigt

at va­e­re lidt EU-skep­tisk.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.