Ra­ek­ke hån­den frem’

BT - - NYHEDER -

ger­ne om Eu­ro­pol skal sa­et­tes i gang igen med det sam­me. Det an­det er, at det kan un­dre, at ja-si­dens par­ti­er ik­ke har en in­ter­es­se i at byg­ge bro mel­lem de to sto­re be­folk­nings­grup­per, der vil no­get for­skel­ligt på EU-om­rå­det. Man bli­ver nødt til at la­ve en Eu­ro­pa­po­li­tik, som man i det mind­ste har en for­vent­ning om vil ha­ve bred op­bak­ning i be­folk­nin­gen. Men det kra­e­ver, at ja-si­den op­gi­ver drøm­men om at kom­me end­nu ta­et­te­re ind til ker­nen af en uni­on. Det vil va­e­re fan­ta­stisk, hvis det kan bli­ve re­sul­ta­tet af den her fol­ke­af­stem­ning.«

»Nej, men det har va­e­ret for­ven­te­ligt. Vi har jo haft en utro­lig kort valg­pe­ri­o­de på to uger og da ja-si­den blev tra­engt i må­lin­ger­ne her til sidst, så op­ru­ste­de de re­to­risk for at bry­de gen­nem lyd­mu­ren. Så­dan er det.

Nej, jeg sy­nes, at de i hø­je­re grad ud­stil­ler dem. Så­dan er det.«

»Vi ar­bej­der jo pro­fes­sio­nelt. Han ar­bej­der for det, han gik til valg på, og jeg gør det sam­me. Og så må vi se, hvor me­get der kan la­ves fa­el­les po­li­tik på. Vi vil fort­sat pla­ce­re os der, hvor vi kan få mest mulig ind­fly­del­se,« si­ger Kri­sti­an Thulesen Dahl (DF). Man bli­ver nødt til at la­ve en Eu­ro­pa­po­li­tik, som man i det mind­ste har en for­vent­ning om vil ha­ve bred op­bak­ning i be­folk­nin­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.