Hvad gør vi nu, lil­le

BT - - NYHEDER -

OVER­BLIK ka­em­pe­de for et ja, vend­te dan­sker­ne dem ryg­gen og stem­te nej. 47 pct. stem­te ja og 53 pct. nej.

Så­dan - na­e­sten på de­ci­ma­len - gik det og­så for 15 år si­den, da dan­sker­ne af­vi­ste eu­ro­en. Den­gang i sep­tem­ber 2000 stem­te 46,8 pct. ja og 53,2 pct. nej.

Da re­sul­ta­tet fo­relå lidt ef­ter klok­ken 22 i af­tes, sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen:

»Når jeg lyt­ter til dan­sker­nes nej, hø­rer jeg ik­ke et nej til, at vi skal del­ta­ge i det eu­ro­pa­ei­ske po­li­ti­sam­ar­bej­de, Eu­ro­pol,« si­ger han.

Al­le­re­de man­dag mor­gen mø­des han med par­ti­er­ne ét for ét for at hø­re, hvor­dan de vil brin­ge Dan­mark ud af den kat­tepi­ne, som va­el­ger­ne har bragt he­le den po­li­ti­ske eli­te i.

Gan­ske som når Kim Lar­sen syn­ger ’Hvad gør vi nu, lil­le du?’ skal for­ma­en­de­ne for de to sto­re par­ti­er - Kri­sti­an Thulesen Dahl (DF) og Mette Frederiksen (S) - ud­ta­en­ke en plan for, hvor­dan Dan­mark kan få en sam­ar­bejds­af­ta­le med Eu­ro­pol, når det til na­e­ste år for­vand­les til et over­stats­ligt EU-agen­tur.

Re­a­li­te­ten er nem­lig, at Dan­mark ef­ter nej’et i går er fuld­sta­en­dig juri­disk af­skå­ret fra at va­e­re med i Eu­ro­pol.

»Vi har en udfordring. Det er ik­ke så en­kelt,« sag­de Løk­ke sent i af­tes med dy­be pan­de­ryn­ker i sit tra­et­te an­sigt.

Da hans par­ti­fa­el­le, EU-eks­pert og tid­li­ge­re mi­ni­ster Lyk­ke Fri­is, i går blev spurgt, hvor­dan Dan­mark kom­mer vi­de­re her­fra, sva­re­de hun na­e­sten op­gi­ven­de, at man ik­ke har prø­vet det før.

»Vi be­va­e­ger sig ud på jom­fru­e­lig jord,« lød det.

Men Kri­sti­an Thulesen Dahl, der før­te an i nej-kampag­nen, er fortrøst­nings­fuld.

»Re­sul­ta­tet må fø­re til selvransa­gel­se. Man bli­ver nødt til at fø­re en eu­ro­pa­po­li­tik, der sam­ler be­folk­nin­gen i ste­det for at spal­te den i to,« sag­de han.

Det kla­re nej har sat Løk­ke un­der pres, vur­de­rer TV2s po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Hans En­gell.

»Det her vil styr­ke Kri­sti­an Thulesen Dahl i hans for­hand­lin­ger med re­ge­rin­gen. Dansk Fol­ke­par­ti har i dag den rol­le, som SF spil­le­de, da dan­sker­ne i 1992 stem­te nej til Maa­stri­cht-trak­ta­ten,« si­ger Hans En­gell.

På sam­me må­de som SF den­gang var med til at op­fin­de de fi­re dan­ske EU-for­be­hold, der ef­ter­hån­den har be­stå­et i 22 år, skal DF på­ta­ge sig an­sva­ret for at ud­ta­en­ke en løs­ning, så Dan­mark kan fort­sa­et­te i det eu­ro­pa­ei­ske po­li­ti­sam­ar­bej­de i Eu­ro­pol.

Og ik­ke mindst skal DF og­så an-

»Jeg har stemt nej. Jeg er me­get imod, at vi skal af­gi­ve su­ve­ra­e­ni­tet til EU. Jeg er til­ha­en­ger af det eu­ro­pa­ei­ske sam­ar­bej­de, men jeg sy­nes, vi skal stem­me om det sag for sag i ste­det for. Jeg stem­te og­så nej til eu­ro­en i 2000.« »Jeg stem­te nej. Jeg be­slut­te­de mig, da jeg hav­de set nog­le YouTu­be-vi­deo­er fra Li­be­ral Al­li­an­ce, som an­be­fa­le­de et nej. Jeg har fulgt mit par­ti, men jeg er sta­dig i tvivl, om jeg har stemt

rigtigt.«

»Jeg har stemt ja. Vi er et lil­le land, og vi kan ik­ke kla­re os ale­ne. Vi har brug for re­sten af Eu­ro­pa, når det kom­mer til at opkla­re kri­mi­na­li­tet. Jeg stem­mer, for­di vi har

pligt til at stem­me.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.