For­fejl­et kri­tik af Mette

BT - - NYHEDER -

be­fa­le den af­ta­le, som Løk­ke kom­mer hjem med, vur­de­rer Hans En­gell. El­lers du­er den ik­ke. Med an­dre ord: DF har iføl­ge En­gell ud­sigt til at få ve­to­ret over den sam­le­de løs­ning.

Ne­der­la­get stod ma­let i an­sig­ter­ne på al­le de le­den­de Ven­stre-folk, da op­ta­el­lin­gen af stem­mer­ne stil­le og ro­ligt punk­te­re­de hå­bet om et ja.

Ven­stres grup­pe­for­mand Sø­ren Ga­de sag­de det li­ge ud:

»Jeg vil ly­ve, hvis jeg si­ger, at jeg ik­ke er skuf­fet. Det er da et blåt øje til ja-si­ger­ne, for­di det he­le ti­den bli­ver til et spørgs­mål om ja el­ler nej til EU. Når et bredt fler­tal på Chri­sti­ans­borg an­be­fa­ler en fritvalgs-ord­ning, hvor vi selv kan va­el­ge de ret­ter ved bor­det, vi vil spi­se, og dan­sker­ne så si­ger nej, så har jeg det da skidt med det,« si­ger han.

Bed­re var stem­nin­gen ik­ke et helt an­det sted i Kø­ben­havn - nem­lig på Brød­re­ne Prices re­stau­rant, hvor tid­li­ge­re Ven­stre-for­mand Uf­fe El­le­mann-Jen­sen og den for­hen­va­e­ren­de for­mand for Fol­ke­tin­get, so­ci­al­de­mo­kra­ten Mo­gens Lyk­ke­toft, holdt ju­le­frokost. Lidt som i 1992 »Jeg sid­der her med lidt af den sam­me fø­lel­se som i 1992. Hvor­dan po­k­ker kan det gå så galt? Jeg tror, det skyl­des, at fol­ke­af­stem­nin­gen har hand­let om alt mu­ligt an­det en rets­for­be­hol­det,« lød det skuf­fet fra Uf­fe El­le­mann-Jen­sen.

Mo­gens Lyk­ke­toft men­te, at fol­ke­af­stem­nin­gen kom til at hand­le om no­get helt an­det. At man ik­ke kan li­de, at EU har va­e­ret hand­ling­s­lam­met om­kring flygt­nin­ge­kri­sen, og at man må­ske hel­ler ik­ke kan li­de den nu­va­e­ren­de re­ge­ring.

Midt i skuf­fel­sen er Uf­fe El­le­mann-Jen­sen dog op­ti­mi­stisk:

»Jeg kan godt se nog­le mu­lig­he­der. Vi får en el­ler an­den løs­ning. Det, jeg ik­ke kan hol­de ud, er, at jeg skal hø­re på ham Mes­ser­s­ch­midt si­ge ’hvad sag­de jeg’.«

Men op­ga­ven bli­ver sva­er. Al­le­re­de fre­dag i na­e­ste uge ta­ger Løk­ke til Bruxel­les for at fø­re for­hand­lin­ger med så­vel EU-kom­mis­sio­nens for­mand Je­an-Clau­de Jun­ck­er og med EU-pra­esi­dent Do­nald Tusk.

Når re­ge­rin­gen på et tids­punkt når til enig­hed med nej-par­ti­er­ne om et løs­nings­for­slag, skal Løk­ke ud på en stør­re run­drej­se til samt­li­ge 27 eu­ro­pa­ei­ske ho­ved­sta­e­der for at gø­de jor­den for en aft­ta­le, som EU kan gå med til.

Op­ga­ven er ik­ke mindst van­ske­lig, for­di samt­li­ge EU-lan­de skal nik­ke ja til en dansk sa­er­af­ta­le. El­lers kan den ik­ke tra­e­de i kraft. Her­ef­ter skal den god­ken­des af EUs mi­ni­ster­råd og til slut og­så af Eu­ro­pa-Par­la­men­tet.

Men ne­der­la­get er iføl­ge BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Serup en klar kon­se­kvens af en fejl­sla­gen valg­kampag­ne fra ja-si­den.

»De har ik­ke har af­sat nok tid til de­res kampag­ner. Alt for me­get fi­nans­lov og flygt­nin­ge­de­bat har ta­get tid. De sat­te først for al­vor ind i sid­ste uge,« si­ger Søs Ma­rie Serup. Selvransa­gel­se Nu be­gyn­der selvransa­gel­sen, men Søs Ma­rie Serup for­ven­ter ik­ke, at ja­par­ti­er­ne vil ud­spil­le en kamp for at pla­ce­re skyl­den.

»Det ty­der ik­ke på, at ja-par­ti­er­ne vil gå i åben strid om, hvem der ba­e­rer an­sva­ret. Jeg tror, at ja-par­ti­er­ne vil fo­ku­se­re på at få sat sig sam­men og få fun­det en løs­ning fremad­ret­tet på det her ret hur­tigt. Bot­tom li­ne er, at det er den til en­hver tid sid­den­de re­ge­ring, der får an­sva­ret,« si­ger po­li­tisk kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Serup. Dansk Fol­ke­par­ti har i dag den rol­le, som SF spil­le­de, da dan­sker­ne i 1992 stem­te nej til Maa­stri­cht-trak­ta­ten

»Jeg er so­ci­al­de­mo­krat og

går ind for fa­el­les­ska­bet. Man er ik­ke rig­tig so­ci­al­de­mo­krat, hvis man stem­mer nej. Det hand­ler om at gå ind for et for­plig­ten­de in­ter­na­tio­nalt sam­ar­bej­de«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.