Vin­de­re og ta­be­re

BT - - NYHEDER -

VAL­GETS AN­SIG­TER Løf­te­de ar­me og bre­de smil pra­e­ge­de valg­fester­ne hos En­heds­li­sten, Dansk Fol­ke­par­ti og Li­be­ral Al­li­an­ce, mens top­pen hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og Ven­stre af go­de grun­de hang med mu­len, ef­ter re­sul­ta­tet af EU-af­stem­nin­gen i af­tes lå fast. Dan­sker­ne hav­de sagt et run­gen­de nej. Mens En­heds­li­sten hav­de drop­pet Chri­sti­ans­borg og søgt ly på Kay­ak Bar i Kø­ben­havn, holdt de an­dre nej-par­ti­er Dansk Fol­ke­par­ti og Li­be­ral Al­li­an­ce sig til Bor­gens tryg­ge ram­mer.

En­heds­li­stens po­li­ti­ske ord­fø­rer Jo­han­ne Sch­midt-Ni­el­sen an­kom ty­de­ligt be­gej­stret til bal­lo­ner og mu­sik, hvor fol­ke­tings­kol­le­ga Sø­ren Søn­der­gaard diskret knyt­te­de na­e­ven i stil­le sej­rs­rus.

Dansk Fol­ke­par­tis eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt an­kom til par­tiets valg­fest med ha­e­ve­de ar­me og fin­gre­ne spredt i et V for ’vi­ctory’ (sejr, red.). For­mand Kri­sti­an Thulesen Dahl var ef­ter eget ud­sagn »pavestolt«. Tid til selvransa­gel­se Hos ja-par­ti­er­ne stod af­te­nen på selvransa­gel­se. So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes for­mand Mette Frederiksen slog i sin ta­le fast, at val­gre­suta­tet ik­ke ef­ter­lod no­gen tvivl om dan­sker­nes hold­ning.

»Det skal vi ta­ge al­vor­ligt,« sag­de hun.

Al­vor­ligt var og­så ud­tryk­ket hos S-for­man­den.

Hos Ven­stre var skuf­fel­sen og­så Det skal vi ta­ge al­vor­ligt ty­de­lig hos Sø­ren Ga­de, Tro­els Lund Poul­sen og Ber­tel Haar­der, in­den stats­mi­ni­ster og par­ti­le­der Lars Løk­ke kl. 22.20 er­kend­te valg­ne­der­la­get fra ta­ler­sto­len i Stats­mi­ni­ste­ri­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.