Grøn mur i Afri­ka skal sik­re mad og vand

BT - - NYHEDER -

En gi­gan­tisk ’grøn mur’ tva­ers igen­nem Afri­kas ør­ken­om­rå­der skal i frem­ti­den sik­re mad, vand og ar­bejds­plad­ser til mil­li­o­ner af men­ne­sker, sam­ti­dig med at den bin­der kul­stof. Mu­ren skal va­e­re i gen­nem­snit 15 km bred og na­e­sten 8.000 km lang og be­stå af tra­e­er, som hol­der på jord og vand, så ør­kenspred­nin­gen stand­s­es.

Over de na­e­ste 10 år skal over 50 mio. hektar ud­pint jord genop­ret­tes og ska­be al­ter­na­ti­ver for de mil­li­o­ner af un­ge, der over­ve­jer at flyg­te fra de fat­tig­doms­ram­te om­rå­der i Sa­hel-re­gio­nen for at få et bed­re liv i Eu­ro­pa. Vi­sio­nen om Afri­kas grøn­ne mur blev und­fan­get al­le­re­de i 1952 og se­ne­re ved­ta­get af re­ge­rings­che­fer­ne på en kon­fe­ren­ce for Sa­hel-Sa­ha­ra-lan­de­ne i 2005. Nu har mu­ren få­et nyt liv på kli­ma­top­mø­det COP21 i Pa­ris, hvor stats- og re­ge­rings­le­de­re har gi­vet til­sagn om bi­drag. Det sam­me har in­ter­na­tio­na­le in­sti­tu­tio­ner som Ver­dens­ban­ken, FAO, EU-Kom­mis­sio­nen og den glo­ba­le mil­jø­fond GEF. I den­ne uge er der gi­vet løf­ter om 30 mia. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.