Ter­r­o­rist for­ud­sag­de Pa­ris-angreb

BT - - NYHEDER -

I et in­ter­view i fe­bru­ar for­ud­sag­de Sa­lim Beng­ha­lem, der for­modes at va­e­re en af hjer­ner­ne bag an­gre­be­ne i Pa­ris 13. novem­ber, der dra­eb­te 130 men­ne­sker, at Frank­rig og Ve­sten vil­le bli­ve an­gre­bet. Det skri­ver den bri­ti­ske avis Mir­ror. I in­ter­viewet, der er fo­re­ta­get af et til­fan­ge­ta­gent bri­tisk IS-gid­sel, Jo­hn Cant­lie, på or­dre af net­op IS ef­ter an­gre­bet på Char­lie Heb­do, sag­de Sa­lim Beng­ha­lem:

»Til al­le mi­ne brødre i Frank­rig, jeg si­ger til dem: be­gynd at ud­fø­re in­di­vi­du­el­le angreb. Va­er ul­ve på jor­den. For hver mand kan va­e­re lig en ha­er.«

Han kom og­så med en for­ud­si­gel­se, der kan tol­kes som en di­rek­te trus­sel mod blandt an­det Dan­mark:

»Og jeg si­ger til al­le na­tio­ner i Ve­sten, der har be­slut­tet at an­gri­be os, vi er og­så kom­met for at an­gri­be jer, og vi er al­le­re­de pa­ra­te til at an­gri­be jer. Mus­li­mer­ne i Ve­sten kan ta­el­les i mil­li­o­ner, og de er i stand til at ud­fø­re sto­re blod­bad.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.