La­er at hånd­te­re skils­mis­sen med en app

BT - - NYHEDER -

skilt, vil sam­men med skils­mis­se­be­vil­lin­gen fra Stats­for­valt­nin­gen få et link og en in­vi­ta­tion til SES.

Med SES kan par­ter­ne i en skils­mis­se hø­ste go­de råd og for ek­sem­pel la­e­re at hånd­te­re sor­gen ef­ter brud­det.

At vi­se til­gi­vel­se. La­e­re om ty­pi­ske kon­flik­t­om­rå­der som øko­no­mi og samva­er. Og me­get me­re. Ind­til nu er til­bud­det te­stet af 500 dan­ske­re i skils­mis­se si­den i som­mer.

Tina Møl­ler har blandt an­det brugt ap­pens alarm for ’be­kym­rings­tid’.

»For at jeg ik­ke skul­le la­de skils­mis­sen kø­re op­pe i ho­ve­d­et he­le ti­den, så jeg blev en skidt ud­ga­ve af mig selv, var det godt at kun­ne af­sa­et­te en be­stemt tid for be­kym­rin­ger om bo­de­ling, børn, samva­er og vo­res ae­r­ger­li­ge kom­mu­ni­ka­tion.«

SES in­de­hol­der 17 de­tal­je­re­de mo­du­ler, der med hja­elp fra eks­per­ter – blandt an­dre che­fen for Rigs­ho­spi­ta­lets kri­se­en­hed – ta­ger ud­gangs­punkt i evi­dens­ba­se­ret forsk­ning om skils­mis­ser.

Iføl­ge idé­mand og pro­jekt­le­der, psy­ko­log Sø­ren San­der er så­dan et pro­jekt ik­ke set tid­li­ge­re.

Der er ta­le om det hidtil største sam­le­de til­bud til per­so­ner, der vil be­ar­bej­de vre­de, sorg og fru­stra­tion i en skils­mis­se, si­ger Sø­ren San­der:

»Vi la­ver nok den største un­der­sø­gel­se i ver­den af, hvor­dan og om så­dan et til­bud kan re­du­ce­re kon­flik­ter, øge livskva­li­te­ten og styr­ke sam­ar­bej­det mel­lem par­ter­ne i en skils­mis­se. El­ler hvor­dan det på­vir­ker an­tal­let af sy­ge­da­ge, og hvor me­get man går til la­e­ge. Vi så et stort be­hov for nyta­enk­ning og for en flek­si­bel mu­lig­hed for at få skils­mis­se­hja­elp og -rå­d­giv­ning, der er evi­dens­ba­se­ret. Et til­bud til al­le dem, som ik­ke har lyst til at ta­ge på kur­sus el­ler gå til psy­ko­log, mens de sta­dig står i en skils­mis­se.« Re­du­ce­rer kon­flik­ter Psy­ko­log Sø­ren San­der la­ver pro­jek­tet i sam­ar­bej­de med Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Han un­der­stre­ger, at den over­ord­ne­de idé med at sam­le alt skils­mis­se­re­le­vant i en app og på et web­s­i­te er at re­du­ce­re kon­flik­ter og op­byg­ge sam­ar­bej­det mel­lem fora­el­dre, så børn ik­ke kom­mer i klem­me.

Tina Møl­ler, har va­e­ret flit­tig bru­ger af skils­mis­se-ap­pen og hjem­mesi­dens eks­pert­hja­elp. Ka­te­go­ri­er som kom­mu­ni­ka­tion, sam­ar­bej­de, så­dan ta­ck­ler du din sorg og får styr på din vre­de har hun haft stor gla­e­de af.

Det sam­me ga­el­der an­dre bru­ge­res er­fa­rin­ger i et de­bat­forum. No­ta­ter gem­mes og er ano­ny­me.

Tina Møl­ler er ik­ke i tvivl om, at til­bud­det har gav­net ek­sem­pel­vis hen­des hånd­te­ring af vre­de og hen­syn­ta­gen til det nu tid­li­ge­re pars børn på tre og seks år.

»Jeg er ble­vet så me­get klo­ge­re,« si­ger Tina Møl­ler.

Når SES-pro­jek­tet er af­slut­tet om halvan­det år, er det me­nin­gen at ud­bre­de ad­gan­gen til ap­pen og til hjem­mesi­den sam­ar­bej­de­ef­ter­skils­mis­se.dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.