Drabs­mands ’hja­el­pe­re’ for ret­ten

BT - - NYHEDER -

RETS­SAG Kø­ben­havns By­ret har re­ser­ve­ret 30 rets­da­ge til sa­gen om drab og drabs­for­søg ved Kr­udt­tøn­den og sy­na­go­gen i Kø­ben­havn. Straf­fesa­gen mod de fem ma­end, som be­skyl­des for at ha­ve hjul­pet Omar El-Hus­se­in, kan be­gyn­de til marts, op­ly­ser en ankla­ger i Kø­ben­havns Po­li­ti til Ritzau.

De fem fik i går for­la­en­get va­re­ta­egts­fa­engs­lin­gen med yder­li­ge­re 14 da­ge.

End­nu har an­kla­ge­myn­dig­he­den ik­ke rejst en til­ta­le mod de fem, men nu er der alt­så på for­hånd ble­vet af­sat da­ge i ka­len­de­ren.

»Den kan be­gyn­de 10. marts,« si­ger ankla­ger Sid­sel Klixbüll til Ritzau. Den så­kald­te for­hånds­be­ram­mel­se er sket ef­ter øn­ske fra Kø­ben­havns Po­li­ti.

»Det er for at sik­re, at sa­gen kan frem­mes hur­tigst mu­ligt,« for­kla­rer Sid­sel Klixbüll.

Det er af­talt med an­kla­ge­myn­dig­he­den og de fems for­sva­re­re, at sa­gen i gi­vet fald vil stra­ek­ke sig frem til sep­tem­ber.

Po­li­tiets sig­tel­se dre­jer sig om, at de fem på for­skel­lig må­de skal ha­ve med­vir­ket til de drab og drabs­for­søg, som Omar El-Hus­se­in be­gik i fe­bru­ar i år.

Al­le fem na­eg­ter sig skyl­di­ge.

An­kla­ge­myn­dig­he­den har be­teg­net sky­de­ri­er­ne som ter­ror, men sig­tel­ser­ne dre­jer sig alt­så ’kun’ om med­vir­ken til drab og drabs­for­søg. Vå­ben og hus­ly Hja­el­pen skal blandt an­det ha­ve be­stå­et i at skaf­fe vå­ben og hus­ly til El-Hus­se­in.

End­vi­de­re sig­tes en 18-årig for at ha­ve for­sy­net ger­nings­man­den med en skud­sik­ker vest og mindst én kniv.

Hvis der skal rej­ses til­ta­le om med­vir­ken til ter­ror, kra­e­ver det, at ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V) si­ger ja.

Det af­gø­ren­de i den for­bin­del­se er, om an­kla­ge­myn­dig­he­den me­ner at kun­ne be­vi­se, at de fem vid­ste, hvad El-Hus­se­in var i fa­erd med.

I et rets­mø­de i går om fort­sat va­re­ta­egts­fa­engs­ling be­teg­ne­de ankla­ge­ren sa­gen som kom­pleks.

Ef­ter­forsk­nin­gen er sa­er­de­les om­fat­ten­de. Ma­te­ri­a­let fyl­der me­re end 50 ring­bind. I sep­tem­ber kom det frem, at un­der­sø­gel­ser­ne na­e­sten var fa­er­di­ge. Pro­test mod luk­ke­de dø­re Men of­fent­lig­he­den må end­nu ik­ke hø­re na­er­me­re om ef­ter­forsk­nin­gen og de på­stå­e­de be­vi­ser. Der­for blev dø­re­ne til gårs­da­gens rets­mø­de luk­ket i lig­hed med tid­li­ge­re.

An­kla­ge­rens be­grun­del­se er, at hun fryg­ter, at vid­ner vil kun­ne aen­dre og ind­ret­te de­res for­kla­rin­ger ef­ter det, der even­tu­elt kom­mer frem.

En af for­sva­rer­ne i sa­gen er ad­vo­kat Jes­per Storm Thy­ge­sen. Han vars­ler en pro­test mod de luk­ke­de dø­re ved et kom­men­de rets­mø­de.

»Min kli­ent har in­ter­es­se i, at be­folk­nin­gen hø­rer om sa­gen gen­nem åb­ne dø­re,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.