Me­die: Sve­ri­ge vil kun­ne luk­ke bro­en

BT - - NYHEDER -

Den sven­ske re­ge­ring har la­vet et ud­kast til et lov­for­slag, der gør det mu­ligt for sven­sker­ne at luk­ke Øre­sunds­bro­en for at da­em­me op for til­strøm­nin­gen af asylan­sø­ge­re. Det skri­ver avi­sen Dagens In­du­stri tors­dag.

»Øre­sunds­bro­en er en af Sve­ri­ges vig­tig­ste og mest tra­fi­ke­re­de for­bin­del­ser med Dan­mark.[...] En mid­ler­ti­dig luk­ning af bro­en kan va­e­re en ek­stra for­an­stalt­ning for at mind­ske ri­si­ko­en for, at den of­fent­li­ge or­den el­ler in­dre sik­ker­hed på­vir­kes som føl­ge af den sto­re til­strøm­ning af asylan­sø­ge­re,« står der i et ud­kast til et lov­for­slag, som Dagens In­du­stri har la­est. An­tal­let af asylan­sø­ge­re er el­lers fal­det i Sve­ri­ge, ef­ter at lan­det ind­før­te gra­en­se­kon­trol. Men det er til­sy­ne­la­den­de ik­ke fal­det nok.

Det nye lov­for­slag skal ga­el­de i tre år, og hvis det bli­ver ved­ta­get, vil det gi­ve sven­sker­ne mu­lig­hed for at luk­ke ve­je og bro­er.

ud­de­les af For­e­nin­gen af Dan­ske Te­a­terjour­na­li­ster - før­ste gang i 1934. Ud­de­les en gang om året. Med pri­sen, der gi­ves til en te­a­ter­per­son el­ler te­a­te­rin­sti­tu­tion, som har mar­ke­ret sig med go­de pra­e­sta­tio­ner el­ler ak­ti­vi­te­ter, føl­ger 50.000 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.