Nej, ja-si­dens ga­ran­ti­er er ud­hu­le­de og fal­ske Ja, Fol­ke­tin­gets af­ta­ler bli­ver sten­sik­kert holdt

BT - - DEBAT -

PE­TER SKAARUP

ga­el­der EU-po­li­tik og fol­ke­af­stem­nin­ger, er der i sid­ste øje­blik kom­met pa­ni­ske po­li­ti­ske af­ta­ler el­ler løf­ter, som ik­ke altid hol­der. Man prø­ver at skra­em­me dan­sker­ne med fal­ske løf­ter el­ler ga­ran­ti­er for at få dem til at stem­me ja. Ved eu­ro­af­stem­nin­gen i 2000 kom Poul Nyrup kort tid før med en ga­ran­ti om, at fol­ke­pen­sio­nen ikk e sk ul­le for­rin­ges. Det var et stort te­ma i valg­kam­pen, og Nyrup for­søg­te at over­be­vi­se folk om, at de kun­ne va­e­re helt ro­li­ge, og at der ik­ke vil­le ske no­get med fol­ke­pen­sio­nen. Det ske­te al­li­ge­vel.

SPE­CI­ELT NÅR DET

BER­TEL HAAR­DER

god grund ha­ve mi­stil­lid til valg­løf­ter, og man kan og­så ha­ve for­skel­li­ge gra­der af til­lid til de en­kel­te po­li­ti­ke­re. Men det er helt sik­kert, at vi hol­der vo­res af­ta­ler. Jeg har va­e­ret i Fol­ke­tin­get i 35 år, og jeg kan ik­ke hu­ske, at hver­ken jeg selv el­ler an­dre har brudt en af­ta­le. Man kan aen­dre af­ta­ler, hvis al­le er eni­ge, og man kan op­si­ge dem til et valg. Det er de spil­le­reg­ler, som vi al­le sam­men føl­ger, for el­lers kun­ne man ik­ke re­ge­re Dan­mark med så man­ge par­ti­er. Så den af­ta­le, som lig­ger bag af­stem­nin­gen i går, kan man reg­ne med – uan­set om man har til­lid til de en­kel­te po­li­ti­ke­re.

MAN KAN MED

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.