’ ’

BT - - DEBAT -

Man bur­de få byg­get bro mel­lem ja­og nej-si­den, hav­de øn­sket, at vi skul­le fa­est­ne lid til, at det så va­el­ger­ne vil kra­e­ve en ny af­stem­ning at la­de asyl­po­li­tik­ken

fø­ler sig over­gå til EU, så skul­le de ha­ve la­vet det som en del af lov­tek­sten. re­pra­e­sen­te­ret Det her er et sid­ste øje­bliks fe­ber­red­nings­for­søg – og Løk­ke har sagt, at det løf­te hol­der, til so­len bra­en­der ud, men Ven­stres EU-ord­fø­rer har sagt, at det kun hol­der, så la­en­ge re­ge­rin­gen sid­der. Det vi­ser, hvor ud­hu­let den ga­ran­ti er.

HVIS JA-PAR­TI­ER­NE VIRKELIG

spørgs­måls­tegn ved af­ta­ler i det dag­li­ge po­li­ti­ske ar­bej­de på Chri­sti­ans­borg, men når ja-par­ti­er­ne kom­mer i van­ske­lig­he­der i en EU-valg­kamp, går de i pa­nik og fin­der på al­le mu­li­ge kunst­greb for at få de­res vil­je. Man bur­de i ste­det få byg­get bro mel­lem ja- og nej-si­den og fin­de løs­nin­ger og af­ta­ler på tva­ers, så va­el­ger­ne fø­ler sig re­pra­e­sen­te­ret.

JEG SA­ET­TER IK­KE

unød­ven­dig mi­stro til, om man kan reg­ne med det, der er af­talt mel­lem seks par­ti­er. Man kan va­e­re sten­sik­ker på, at det bli­ver over­holdt. Pe­ter Skaarup kan ik­ke gi­ve et ek­sem­pel på, at man ik­ke har kun­net sto­le på en af­ta­le.

po­li­ti­ke­re, der har an­sva­ret for be­folk­nin­gens mi­stil­lid til po­li­ti­ke­re. Der har va­e­ret for­skel­li­ge sa­ger og løf­te­brud. Vi skal gen­vin­de til­li­den ved at bli­ve bed­re til at sam­ar­bej­de – og på det punkt har vi og­så for­bed­ret os. Det får va­el­ger­ne til at fø­le, at vi ar­bej­der for Dan­mark og ik­ke ba­re vo­res par­ti. Vi skal bru­ge fle­re kra­ef­ter på vo­res eg­ne vi­sio­ner frem­for at rak­ke det ned, an­dre vil. Vi kan og­så la­e­re no­get af Fogh. Der var me­get høj til­lid til po­li­ti­ker­ne, da han for kun syv år si­den før­te kon­trakt- og blokpo­li­tik.

DET ER OS

DF SPRE­DER HELT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.