I kan tro nej – kan I!

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Det blev et run­gen­de nej til at er­stat­te det dan­ske rets­for­be­hold med en til­valgs­ord­ning. Na­ep­pe var de før­ste exit­polls of­fent­lig­gjort, før par­ti­er­ne så småt tog hul på over­vej­el­ser­ne om frem­ti­den. Re­sul­ta­tet be­ty­der, at stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ik­ke blot skal klin­ke skå­re­ne med Dansk Fol­ke­par­ti, men nu skal ’sam­le stum­per­ne’ po­li­tisk, bå­de i Dan­mark og i for­hold til EU­sam­ar­bejds­par­ter­ne. Han kan godt pak­ke rej­se­ta­sken. ME­DI­ER­NE VIL I den kom­men­de tid fly­de over med hi­sto­ri­er om og ana­ly­ser af, hvad der gik galt. Grund­la­eg­gen­de må man si­ge: In­gen­ting. Va­el­ger­ne har talt. Re­sul­ta­tet blev, som dan­sker­ne øn­ske­de det. Ba­re ik­ke som et fler­tal af po­li­ti­ker­ne øn­ske­de det. I EU-spørgs­mål har be­folk­nin­gen og po­li­ti­ker­ne la­en­ge va­e­ret ude af takt. Fol­ke­tin­get er stort set altid me­re EU-be­gej­stret end va­el­ger­ne. I PE­RI­O­DER HAR i hvert fald vis­se po­li­ti­ke­re talt EU op til en stor­slå­et vi­sion om fred og fa­el­les­skab. I an­dre pe­ri­o­der har po­li­ti­ker­ne le­flet for va­el­ger­nes na­er­mest med­fød­te skep­sis over for EU. Og i den se­ne­ste kampag­ne har de fle­ste af dem det me­ste af ti­den sim­pelt­hen talt ned til va­el­ger­ne. Så er det da ik­ke så un­der­ligt, at folk stem­mer nej.

PANELET ... hvad der gik galt? Grund­la­eg­gen­de må man si­ge: In­gen­ting. Va­el­ger­ne har talt

DER HAR VA­E­RET talt og skre­vet me­get om par­ti­er­nes kampag­ner. Må­ske har nog­le va­el­ge­re end­da stemt om den po­li­ti­ske kom­mu­ni­ka­tion i stem­me­bok­sen frem­for om til­valgs­ord­nin­gen. Jeg er i hvert fald ik­ke i tvivl om, at man­ge har luk­ket øj­ne­ne og ta­enkt på fa­ed­re­lan­det, mens kryd­set blev sat. Det gør ik­ke no­get. Ik­ke al­le kryd­ser skal va­e­re nem­me - så­dan er det og­så i et de­mo­kra­ti. JA-SI­DEN KOM FOR sent i gang og med et alt for sim­pelt bud­skab, som fak­tisk skub­be­de til folks mi­stro frem­for at gø­re sa­gen en­kel for dem. Men og­så nej-si­dens kampag­ne fortje­ner et kri­tisk ef­ter­syn. Fra beg­ge sider har der va­e­ret frem­ført spe­ku­la­ti­ve skra­ek-sce­na­ri­er. Fak­tisk kan man si­ge, at hvis der var én ting, der do­mi­ne­re­de den sam­le­de ma­eng­de po­li­tisk kom­mu­ni­ka­tion om af­stem­nin­gen, så var det, at den var frygt-ba­se­ret. Der var så langt som fra EUs syd­lig­ste yd­re gra­en­se til EUs nord­lig­ste yd­re gra­en­se mel­lem ar­gu­men­ter ba­se­ret på håb, op­ti­mis­me og frem­drift.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.