Fe­sten der blev

Den tid­li­ge­re ra­di­ka­le le­der Ma­ri­an­ne Jel­ved si­ger det li­geud: Nej-si­ger­ne var ba­re bed­re

BT - - NYHEDER -

før­ste gang, at en dansk re­ge­ring spurg­te be­folk­nin­gen, om de fi­re for­be­hold sta­dig var en god idé. Fra 1. ja­nu­ar 2002 skif­te­de de fle­ste EUlan­de de­res va­lu­ta ud med den fa­el­les eu­ro, og og­så Dan­mark kun­ne va­e­re over­gå­et til det fa­el­les va­luta­sam­ar­bej­de, hvis ik­ke 53,2 pro­cent nej-si­ge­re hav­de gi­vet Nyrup-re­ge­rin­gen en kind­he­st. Ag­gres­si­ve nej-si­ge­re »Jeg føl­te, at der var en rig­tig god stem­ning, da jeg tog rundt på mø­der i lan­det. Selv­føl­ge­lig var der spa­en­ding, men vi hav­de en god fø­lel­se in­den valg­da­gen,« si­ger Ma­ri­an­ne Jel­ved.

Ma­ri­an­ne Jel­ved op­le­ve­de den­gang, at nej-si­ger­ne gik me­get ag­gres­sivt til eu­ro-til­ha­en­ger­ne. Isa­er da hun sam­men med da­va­e­ren­de fi­nans­mi­ni­ster Mo­gens Lyk­ke­toft (S) med hja­elp fra Na­tio­nal­ban­ken og de øko­no­mi­ske vis­ma­end la­ve­de en ud­reg­ning, som vi­ste, at eu­ro­en vil­le bli­ve en ge­vinst for Dan­mark.

»Det er sva­ert at sva­re på, om vi kun­ne ha­ve gjort no­get an­der­le­des. Men det var ik­ke sjovt at over­brin­ge den tri­ste nyhed, da jeg mød­tes med mi­ne eu­ro­pa­ei­ske kol­le­ger i mi­ni­ster­rå­det,« min­des Ma­ri­an­ne Jel­ved.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.