Va­ek

BT - - NYHEDER -

IGEN IGEN IGEN Der var en op­gi­ven­de stem­ning i lo­ka­let, da den ty­ske kans­ler Hel­muth Ko­hl plud­se­lig slog i bor­det og af­brød de an­dre: »Vi kan ik­ke bli­ve ved med at dis­ku­te­re med dan­sker­ne. Giv dem for­be­hol­de­ne, og så må de selv lig­ge og ro­de med det.« Se­an­cen fandt sted ved et EF-top­mø­de i Edin­burgh i 1992, da stats­le­der­ne og uden­rigs­mi­ni­stre­ne var sam­let. Som­me­ren for­in­den, hvor fod­bold­lands­hol­dets tri­umf i Sve­ri­ge var alt­over­skyg­gen­de, stem­te dan­sker­ne nej til Maa­stri­cht-trak­ta­ten, som vil­le flyt­te me­re magt fra Fol­ke­tin­get til Bruxel­les. For da­va­e­ren­de uden­rigs­mi­ni­ster Uf­fe El­le­mann-Jen­sen (V) var nej’et ved fol­ke­af­stem­nin­gen et stort ne­der­lag.

»Jeg ta­enk­te, hvad fanden gør vi nu. Det var en me­get van­ske­lig si­tu­a­tion for os og for re­sten af EU,« forta­el­ler Uf­fe El­le­mann-Jen­sen, da BT mø­der ham i hans hjem i Hel­lerup på da­gen, hvor dan­sker­ne end­nu en gang er til fol­ke­af­stem­ning. Den­ne gang om Danmarks rets­for­be­hold.

Uf­fe El­le­mann-Jen­sen har for­la­engst for­ladt den po­li­ti­ske sce­ne, men ae­r­gel­sen over dan­sker­nes lunk­ne for­hold – i af­tes igen et nej tak – til det eu­ro­pa­ei­ske sam­ar­bej­de for­na­eg­ter sig ik­ke:

»Vi har et for­kvak­let for­hold til EU. Ly­sten til for al­vor at be­ken­de sig til, at vi bå­de er dan­ske­re og eu­ro­pa­e­e­re, er ik­ke syn­lig,« kon­sta­te­rer Uf­fe El­le­mann-Jen­sen.

Når han gør sta­tus over den net­op over­stå­e­de valg­kamp, ha­ef­ter han sig ved Dansk Fol­ke­par­tis age­ren: »Dansk Fol­ke­par­tis valg­kamp er no­get af det grove­ste, jeg har set. Og jeg har set ik­ke så lidt. De har for­vir­ret og for­ført va­el­ger­ne. De har skabt for­vir­ring om, hvad det hand­ler om. Mes­ser­s­ch­midt si­ger, han kan ga­ran­te­re, at der kom­mer en pa­ral­lelaf­ta­le, men det kan han ik­ke,« si­ger Ven­stres tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster.

I af­tes, da af­stem­nin­gen end­te med et stort nej, spurg­te Uf­fe El­le­mann-Jen­sen sig selv: »Hvor­dan po­k­ker kun­ne det gå så galt?« Gan­ske som han gjor­de han i 1992, hvor han skul­le hi­ve Dan­mark ud af EUkat­tepi­nen. In­spira­tion fra kat­ten Sam­men med da­va­e­ren­de stats­mi­ni­ster Poul Schlüter (K) brug­te Uf­fe El­le­mann-Jen­sen det me­ste af ef­ter­å­ret 1992 på at gø­re ho­ser­ne grøn­ne over for kol­le­ger­ne i de an­dre EF-lan­de, som de hed den­gang. Ir­ri­ta­tio­nen blandt de an­dre lan­des le­de­re var ud­talt. Nu skul­le de dum­me dan­ske­re spo­le­re det he­le, blev der ta­enkt.

Uf­fe El­le­mann-Jen­sen end­te med at hen­te in­spira­tion til en løs­ning hos fa­mi­li­ens kat: »Jeg hav­de en fra­ek rød kat, der hed Ol­fert, som kun­ne gå ind og ud af kat­t­e­lem­men, som det pas­se­de ham. Jeg ta­enk­te, at vi og­så kun­ne la­ve en lig­nen­de løs­ning med EF,« si­ger Uf­fe El­le­mann-Jen­sen. De fi­re for­be­hold På den må­de var han med til at va­e­re fød­sels­hja­el­per til de fi­re EU-for­be­hold, som for al­vor fik liv, da SFs Hol­ger K. Ni­el­sen plud­se­lig sprang ud som ja-si­ger. Un­der Maa­stri­ch­t­af­stem­nin­gen lød SFs pa­ro­le el­lers: ’Hol­ger og ko­nen si­ger nej til uni­o­nen’. Sam­men med So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes le­der Poul Nyrup Ras­mus­sen og De Da­di­ka­les Ma­ri­an­ne Jel­ved for­hand­le­de han det na­tio­na­le kom­pro­mis på plads, som ud­mønt­e­de sig i de fi­re for­be­hold. Et al­ter­na­tivt fler­tal til re­ge­rin­gen skul­le alt­så for­sø­ge at kla­re ska­e­re­ne for Uf­fe El­le­mann-Jen­sen og Schlüter-re­ge­rin­gen, da de i de­cem­ber 1992 tog til Edin­burgh for at få en af­kla­ring på Danmarks frem­tid.

»Der var ik­ke til­lid til, at jeg kun­ne for­hand­le det på plads, for­di jeg ef­ter Maa­stri­cht-af­stem­nin­gen hav­de sagt, at det var øde­la­eg­gen­de for Danmarks om­døm­me med for­be­hold,« forta­el­ler Uf­fe El­le­mann-Jen­sen.

I maj 1993 blev for­be­hol­de­ne til vir­ke­lig­hed, da dan­sker­ne med et mas­sivt fler­tal på 56,7 pro­cent sag­de ja til Eu­ro­pa.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.