Ge­ner sty­rer D-vi­ta­mi­ner

BT - - NYHEDER -

SUND­HED

Og en be­ri­gen­de kost og kun­stigt sol­lys har min­dre ef­fekt på nog­le per­so­ner.

»Re­sul­ta­ter­ne vi­ser, at per­so­ner, som er ba­e­re­re af al­le risiko-gen­va­ri­a­tio­ner­ne, har det la­ve­ste Dvi­ta­min­ni­veau i sen­som­me­ren, det største fald i D-vi­ta­min­ni­veau ef­ter at ha­ve spist be­ri­get brød og ma­elk hen over vin­te­r­en og den mind­ste stig­ning i D-vi­ta­min­ni­veau ef­ter kun­stig UVB-be­strå­ling i for­hold til ba­e­re­re af fa­er­re el­ler in­gen ri­si­ko­gen­va­ri­a­tio­ner,« for­kla­rer for­ske­ren bag den nye op­lys­nin­ger, Ion­na Nis­sen fra DTU Fø­de­va­re­in­sti­tut­tet. La­ger i krop­pen Tid­li­ge­re stu­di­er har pe­get i ret­ning af, at per­so­ner med la­ve kon­cen­tra­tio­ner af D-vi­ta­min, og­så kal­det ‘solskins-vi­ta­mi­net’, har en for­ø­get risiko for bå­de kra­eft og an­dre al­vor­li­ge syg­dom­me. Ion­na Nis­sen hå­ber, at man med den nye vi­den i frem­ti­den vil kun­ne iden­ti­fi­ce­re de per­so­ner, der har en øget risiko for at ha­ve for få D-vi­ta­mi­ner i blo­det, for at kun­ne hja­el­pe dem.

Krop­pen dan­ner selv D-vi­ta­mi­ner i hu­den, når vi op­hol­der os i so­len. Og i lø­bet af som­me­ren kan vi der­med dan­ne et la­ger af vi­ta­mi­ner, der va­rer i cir­ka tre måneder.

Men når vi kom­mer til vin­ter­hal­vå­ret, er so­lens strå­ler ik­ke sta­er­ke nok til, at D-vi­ta­min kan dan­nes i hu­den. Der­for må dan­sker­ne fra ok­to­ber til marts da­ek­ke be­ho­vet gen­nem ko­sten el­ler med kost­tilskud.

La­e­ge og fored­rags­hol­der Jerk Lan­ger er enig i, at det er i ge­ner­ne, vi kan fin­de år­sa­gen til mod­ta­ge­lig­he­den af D-vi­ta­mi­ner.

»D-vi­ta­min på­vir­ker hver ene­ste af vo­res cel­ler - na­er­mest ved at tryk­ke på en kon­takt i cel­len. Men hos nog­le fun­ge­rer cel­le-kon­tak­ter­ne ik­ke li­ge så ef­fek­tivt af ar­ve­li­ge år­sa­ger. Nog­le har kun brug for lidt D-vi­ta­min, mens an­dre har brug for me­re.« si­ger han. Fore­byg­ger di­a­be­tes D-vi­ta­min kan og­så mod­vir­ke depression, styr­ke vo­res im­mun­for­svar og fore­byg­ge ty­pe 1-di­a­be­tes.

Iføl­ge Jerk Lan­ger skal gravi­de ha­ve fisk og sol for at få D-vi­ta­min til at fore­byg­ge di­a­be­tes hos bar­net.

Men det er sa­er­ligt de ae­l­dre, der skal va­e­re op­ma­er­k­som­me på en even­tu­el man­gel på D-vi­ta­min.

»Vi op­le­ver, at ae­l­dre er dår­li­ge­re til at pro­du­ce­re D-vi­ta­min i hu­den, for­di stof­skif­tet i den ae­l­de­de hud ik­ke er li­ge så ef­fek­tivt som hos yn­gre,« si­ger la­e­ge Jerk Lan­ger og på­pe­ger vig­tig­he­den af at spi­se fed fisk el­ler spi­se kost­tilskud i form af vi­ta­mi­ner.

Han kom­mer sam­ti­dig med en lil­le tom­mel­finger­re­gel.

»Når bog­sta­vet R fo­re­kom­mer i må­ne­dens navn, skal man ta­en­ke på D-vi­ta­mi­ner,« si­ger la­e­gen.

HUSK NU AT... ... KOM­ME UD I SO­LEN Fra maj til sep­tem­ber gi­ver so­lens strå­ler i de fle­stes til­fa­el­de den nød­ven­di­ge ma­eng­de D-vi­ta­min. Fra ok­to­ber til marts skal man va­e­re op­ma­er­k­som på an­dre ind­tag. ... Isa­er D-vi­ta­min på­vir­ker hver ene­ste af vo­res cel­ler, na­er­mest ved at tryk­ke på en kon­takt i cel­len. Men hos nog­le fun­ge­rer cel­le-kon­tak­ter­ne ik­ke li­ge så ef­fek­tivt af ar­ve­li­ge år­sa­ger. Nog­le har kun brug for lidt D-vi­ta­min, mens an­dre har brug for me­re

SPI­SE FISK

fed fisk som laks, ma­k­rel, sild og hel­le­flyn­der in­de­hol­der me­get Dvi­ta­min. Et styk­ke laks på 70g sva­rer til D-vi­ta­mi­ner i 3-4 mul­ti­vi­ta­min­pil­ler. Hvis du ik­ke bry­der dig om fisk, kan du spi­se sa­er­li­ge vi­ta­min­pil­ler med 3530 mi­kro­gram D-vi­ta­min om da­gen el­ler du kan over­ve­je at ta­ge fi­ske­o­lie­kaps­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.