Uhum­sk fusk med gam­melt slik

BT - - NYHEDER -

FREDAGSGUF Fø­de­va­re­sty­rel­sen har fun­det rul­le­vis af fal­ske eti­ket­ter på det la­ger i Val­by, hvor den i sid­ste må­ned be­slag­lag­de 30 ton gam­melt slik. Slik­ket hav­de for la­engst over­skre­det den op­rin­de­li­ge hold­bar­heds­da­to.

Al­li­ge­vel blev det pak­ket om og for­sy­net med en ny da­to­ma­er­k­ning, så det kun­ne sa­el­ges vi­de­re, uden at kun­der­ne vil­le vi­de be­sked.

»Dem, der står bag sny­de­ri­et, har la­vet nog­le nye la­bels, så de kan fup­pe med ud­løbs­da­to. Og nog­le af de her pro­duk­ter en­der så i bu­tik­ker ude i lan­det,« si­ger Claus Ga­de Sø­ren­sen, ef­ter­for­sker i Fø­de­va­re­sty­rel­sen.

På la­ge­ret i Val­by stod en ra­ek­ke ar­bej­de­re og åb­ne­de po­ser­ne for at ha­el­de slik­ket ned i pla­stik­bøt­ter med fal­ske ma­er­ka­ter på. Ru­ma­e­ne­re tis­se­de i bøt­te »Der stod nog­le ru­ma­e­ne­re og om­pak­ke­de slik­ket på la­ge­ret i Val­by, og de stod un­der uhum­ske for­hold. De hav­de ik­ke ad­gang til toilet­fa­ci­li­te­ter, så de tis­se­de i en af de her pla­stik­bøt­ter, der er be­reg­net til slik. Det er de­res toilet. Det be­ty­der, at de kan ha­ve få­et bak­te­ri­er på fin­gre­ne, som så kan va­e­re kom­met på slik­ket, når det blev pak­ket om.«

Fol­ke­ne på la­ge­ret hav­de ik­ke ad­gang til at va­ske ha­en­der, op­ly­ser Fø­de­va­re­sty­rel­sen. Fa­zer­mint og Dum­le De man­ge ma­er­ka­ter er ble­vet brugt ved om­pak­ning af føl­gen­de ma­er­ke­va­rer:

Liquo­ri­ce Tof­fe­es i 1,350 kg kas­ser ma­er­ket: ’Mindst hold­bar til: 15-062016’.

Dum­le Dark 1,210 kg kas­ser ma­er­ket: ’Mindst hold­bar til: 14-03-2016’.

Fa­zer­mint i 1,220 kg kas­ser ma­er­ket: ’Mindst hold­bar til: 16-04-2016’.

Fø­de­va­re­sty­rel­sen op­for­drer på den bag­grund for­bru­ge­re, der har købt slik ma­er­ket som oven­for, til at kas­se­re va­rer­ne el­ler le­ve­re dem til­ba­ge til for­ret­nin­gen, hvor de er købt.

Fø­de­va­re­sty­rel­sen har ik­ke vi­den om, hvem der har slik­kas­ser­ne med de fal­ske eti­ket­ter til salg. Den hø­rer ger­ne fra for­bru­ge­re, der er stødt på kas­ser­ne i bu­tik­ker el­ler an­dre ste­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.