70 års KA­ER­LIG­HED

BT - - NYHEDER -

BRYLLUPSBILLEDER Gam­mel ka­er­lig­hed ru­ster al­drig, si­ges det. Det ord­s­prog har et ae­l­dre ki­ne­sisk par i den grad ta­get til sig. Det al­dren­de par, der beg­ge er 98 år, har nem­lig va­e­ret gift i 70 år, og for­le­den be­slut­te­de de at fejre de­res jer­n­bryl­lup på en helt spe­ci­el må­de. Det skri­ver ABC News.

Sam­men drog de til det sted, hvor de for 70 år si­den fik ta­get de­res bryl­lups­fo­to - og fik ta­get et nyt foto i bryl­lup­støj.

Cao Yu­e­hua og Wang De­vi står na­er­mest på sam­me må­de på de to bil­le­der og ud over, at ho­ved­per­so­ner­ne er ble­vet ae­l­dre, er lig­he­den mel­lem de to bil­le­der slå­en­de.

Beg­ge bil­le­der blev ta­get i Chongqing’s Nort­hern Hot Springs Park den 24. novem­ber, som alt­så var 70 års ju­bila­e­ums­dag for de­res op­rin­de­li­ge bryl­lup.

Og gen­ska­bel­sen af fo­to­se­an­cen har åben­bart va­e­ret så skøn en op­le­vel­se, at par­ret over­ve­jer at kom­me til­ba­ge, når de beg­ge fyl­der 100 år. Ad­skilt un­der kri­gen Det ae­l­dre par kom­mer op­rin­de­ligt fra Shang­hai, men flyg­te­de til Chongqing ef­ter An­den Ver­denskrigs ud­brud. Un­der kri­gen var de va­ek fra hin­an­den i en del tid, for­di den mand­li­ge del af par­ret Cao Yu­e­hua - blev sendt til Bur­ma for at ar­bej­de som tolk.

Men via ro­man­ti­ske bre­ve lyk­ke­des det par­ret at hol­de ka­er­lig­he­den i li­ve.

Og Yu­e­hua har og­så et godt bud på, hvor­for det er lyk­ke­des par­ret at bli­ve sam­men så la­en­ge.

»Par bør ta­en­ke på hin­an­den. Jeg ta­en­ker på hen­de (Wang, red.) he­le ti­den, og hun ta­en­ker på mig,« ud­ta­ler han til ki­ne­si­ske me­di­er, iføl­ge abc­news.go.com. Par bør ta­en­ke på hin­an­den. Jeg ta­en­ker på hen­de he­le ti­den, og hun ta­en­ker på mig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.