Jul for voks­ne

BT - - TV-GUIDE -

JU­LE­KA­LEN­DER er mas­ser af over­skud. Men der er spra­ek­ker i det per­fek­te liv, som in­tet In­s­ta­gram-bil­le­de kan skju­le, når mad­klub­ben mø­des.

Blandt de med­vir­ken­de er El­len Hil­lingsø, Ras­mus Bo­toft, Pe­ter Gantz­ler, La­er­ke Wint­her og Lis­beth Wul­ff. Og DRs dra­ma­chef Piv Ber­nth be­skri­ver se­ri­ens fem af­snit­så­le­des: Opgør med pa­en­he­den »’Mens vi pres­ser ci­tro­nen’ er en omvendt ju­le­ka­len­der for voks­ne, et opgør med pa­en­hed Det er en tem­po­fyldt, sør­ge­lig og me­get mor­som hi­sto­rie om ge­ne­ra­tio­nen, der vil det he­le og lidt til og per­fek­tio­nis­me og et spark i rø­ven til de 40-åri­ge. Det er en tem­po­fyldt, sør­ge­lig og me­get mor­som hi­sto­rie om ge­ne­ra­tio­nen, der vil det he­le og lidt til. Øn­sket om at frem­stå som per­fek­te gør li­vet

Piv Ber­nth, DR-dra­ma­chef

me­get be­sva­er­ligt, for­di ét se­kunds af­slap­ning be­ty­der, at alt kan va­e­re tabt. Det er bå­de fryg­tind­g­y­den­de, rø­ren­de og sjovt.«

Mad­klub­ben kom­mer der­for hur­tigt un­der pres, da med­lem Si­grid i før­ste af­snit slip­per bomben, at hen­des mand Pe­ter har for­ladt hen­de til for­del for en 26-årig svensk ja­zzsan­ge­r­in­de og fo­to­mo­del. Skils­mis­sen sa­et­ter en lavi­ne af mu­lig­he­der i gang, da al­le tvin­ges til at se de­res eget par­for­hold li­ge i øj­ne­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.