LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV-GUIDE -

En­gelsk even­tyr­film fra 2002. (Har­ry Pot­ter and the Cham­ber of Secrets) Som­mer­fe­ri­en er slut og Har­ry Pot­ter ven­der til­ba­ge til trold­mands­sko­len Hogwarts, hvor der hur­tigt be­gyn­der at ske mysti­ske ting. Sko­len er hjem­søgt, og va­eg­ge­ne hvi­sker til Har­ry med on­de stem­mer. Si­tu­a­tio­nen spid­ser til, da sto­re bog­sta­ver duk­ker op på en va­eg og forta­el­ler, at hem­me­lig­he­der­nes kam­mer er ble­vet åb­net – hvil­ket ska­ber pa­nik hos sko­lens la­e­re­re. Med­vir­ken­de: Har­ry Pot­ter: Da­ni­el Radclif­fe, Ro­nald »Ron« Weas­ley: Ru­pert Grint og Her­mio­ne Gran­ger: Em­ma Wat­son. In­struk­tion: Chris Co­lum­bus. TV 2 kl. 14.45 Ame­ri­kansk actionfilm fra 2011. (The Gre­en Hor­net) Rig­mands­søn­nen og play­boy­en Britt Reid le­ver en sorg­løs til­va­e­rel­se. Men da hans far, me­di­e­mag­na­ten James Reid, plud­se­lig dør, må Britt tra­e­de til som øver­ste chef for by­ens før­en­de avis. Ud­over chef­po­sten ar­ver Britt og­så en stør­re stab af med­hja­el­pe­re, der­i­blandt chauf­før­en Ka­to, som og­så er eks­pert i kung fu. Med­vir­ken­de: Britt Reid / The Gre­en Hor­net: Seth Ro­gen, Ka­to: Jay Chou og Leno­re Ca­se: Ca­meron Di­az. In­struk­tion: Michel Gon­dry. TV 2 kl. 23.20 Ame­ri­kansk thril­ler fra 2007. (Dis­tur­bia) Un­ge Ka­le Bre­cht bli­ver sat i hus­ar­re­st, og un­der den be­gyn­der han i kedsom­hed at ud­spio­ne­re na­bo­er­ne i det stil­le vil­lakvar­ter. En af­ten ser han no­get i et af na­bo­hu­se­ne, der lig­ner et mord. Men in­gen tror på Ka­le, og han har in­gen be­vi­ser. Til sidst bli­ver han na­e­sten be­sat af at be­vi­se sin na­bos skyld. Men hvad er fan­ta­si – og hvad er vir­ke­lig­hed? Med­vir­ken­de: Ka­le: Shia LaBeouf, Julie: Car­rie-An­ne Moss og Tur­ner: David Mor­se. In­struk­tion: D.J. Caru­so. TV 2 kl. 01.20 Ame­ri­kansk actionfilm fra 2009. (Fast & Furious) Dom To­ret­to er til­ba­ge i Los An­ge­les for at fin­de frem til sand­he­den om en højpro­fi­le­ret for­bry­del­se, men hans til­ste­de­va­e­rel­se i by­en hu­er ik­ke FBI-agent Bri­an O’Con­ner. De to ri­va­ler tvin­ges dog til at slå sig sam­men for at be­ka­em­pe en fa­el­les fjen­de – og sam­ti­dig ud­for­sker de gra­en­ser­ne in­den for bil­j­ag­tens kunst. Med­vir­ken­de: Do­mi­nic To­ret­to: Vin Di­e­sel, Bri­an O’Con­ner: Paul Wal­ker og Mia To­ret­to: Jor­da­na Brew­ster. In­struk­tion: Justin Lin. TV3 kl. 20.00 Ame­ri­kansk-tysk dra­ma fra 2007. (Char­lie Wil­son’s War) Det da­meg­la­de kon­gres­med­lem Char­lie Wil­son er mest kendt for sin ud­sva­e­ven­de livs­stil, da han i 1980 ta­ger en be­slut­ning, der får stor ver­dens­po­li­tisk be­tyd­ning. Sov­je­tu­ni­o­nen har be­sat Af­g­ha­ni­stan, og sam­men med en an­ti­kom­mu­ni­stisk mil­li­o­nø­se og en tem­pe­ra­ments­fuld CIA-agent søsa­et­ter Wil­son en top­hem­me­lig ope­ra­tion, der skal skaf­fe pen­ge til vå­ben til de af­g­han­ske fri­heds­ka­em­pe­re. Med­vir­ken­de: Char­lie Wil­son: Tom Hanks, Jo­an­ne Her­ring: Julia Ro­berts og Gust Avrako­tos: Phi­lip Sey­mour Hof­f­man. In­struk­tion: Mi­ke Ni­chols. DR2 kl. 23.00 Ame­ri­kansk gangster­dra­ma fra 1987. (The Un­tou­chab­les) Un­der ma­fi­a­kri­ge­ne i 1920’er­nes Chi­ca­go sam­men­sa­et­ter FBIa­gent El­li­ot Ness sit eget spe­ci­al­team, som skal fa­el­de ma­fi­a­bos­sen Al Ca­po­ne ved hja­elp af ukon­ven­tio­nel­le mid­ler. Al Ca­po­ne over­gi­ver sig na­tur­lig­vis ik­ke uden en blo­dig kamp, men El­li­ot Ness er li­ge så stål­sat på at få ma­fi­a­bos­sen bag lås og slå. Med­vir­ken­de: El­li­ot Ness: Ke­vin Cost­ner, Jim Ma­lo­ne: Se­an Con­ne­ry og Al Ca­po­ne: Ro­bert De Niro. In­struk­tion: Bri­an De Pal­ma. TV3+ kl. 22.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.