SØN­DA­GENS FILM

BT - - TV-GUIDE -

Ame­ri­kansk dra­ma fra 1999. (The Ci­der Hou­se Ru­les) Den fora­el­d­re­lø­se Ho­mer Wells er ble­vet ta­get un­der dok­tor Wil­bur Lar­chs vin­ger. La­e­gen be­sty­rer et hjem for fora­el­d­re­lø­se børn og har ud­set sig Ho­mer som sin ef­ter­føl­ger, men en dag duk­ker Can­dy og Wal­ly op. Ho­mer la­en­ges ef­ter at se ver­den og får mu­lig­he­den for at va­el­ge: Vil han føl­ge med til Wal­lys ae­ble­farm, el­ler vil han bli­ve re­sten af li­vet, hvor han blev født? Med­vir­ken­de: Ho­mer Wells: To­bey Magu­i­re, Dr. Wil­bur Larch: Mi­cha­el Cai­ne og Can­dy Ken­dal: Char­lize Theron. In­struk­tion: Las­se Hall­ström. DR1 kl. 14.35 Ame­ri­kansk actionfilm fra 2013. (Fast & Furious 6) Si­den Dom og Bri­ans Rio-rø­ve­ri va­el­te­de en bag­mands im­pe­ri­um og ef­ter­lod de­res mand­skab med 100 mio. dol­lars, har hel­te­ne rejst ver­den rundt. Men de­res mang­len­de ev­ne til at ven­de hjem har gjort de­res til­va­e­rel­se ufuld­sta­en­dig. I mel­lem­ti­den har Hobbs fulgt en or­ga­ni­sa­tion af død­sens­far­li­ge, pen­ge­gri­ske ra­cer­kø­re­re igen­nem 12 lan­de, hvis over­ho­ved as­si­ste­res af en hen­syns­løs na­est­kom­man­de­ren­de, som vi­ser sig at va­e­re den ka­e­re­ste, som Dom tro­e­de var død, Let­ty. Med­vir­ken­de: Do­mi­nic: Vin Di­e­sel, Bri­an: Paul Wal­ker og Mia: Jor­da­na Brew­ster. In­struk­tion: Justin Lin. TV3 kl. 21.00 Ame­ri­kansk-en­gelsk krigs­dra­ma fra 1977. (A Brid­ge Too Far) Ope­ra­tion Mar­keds­plads er Montg­o­me­rys dri­sti­ge plan om at ka­ste faldska­erm­strop­per ned bag fjen­dens linjer. Ty­sker­nes for­sy­nings­linjer skal af­ska­e­res ved at hol­de seks bro­er i Hol­land, der­i­blandt bro­en ved Arn­hem. Mens ty­sker­ne for­be­re­der sig på et angreb ved fron­ten, skal Bit­tri­chs pan­ser­trop­per hvi­le ud, og hvad er me­re na­er­lig­gen­de end at pla­ce­re dem i det fre­de­li­ge Arn­hem. Med­vir­ken­de: Urquhart: Se­an Con­ne­ry, Cook: Ro­bert Red­ford og Brow­ning: Dirk Bo­gar­de. In­struk­tion: Ri­chard At­ten­bor­ough. DR2 kl. 16.20 Ame­ri­kansk thril­ler fra 2007. (Pre­mo­ni­tion) Lin­da får at vi­de, at hen­des mand, Jim, er død i et tra­fi­kuheld. Men na­e­ste mor­gen sid­der Jim lys­le­ven­de og drik­ker mor­genkaf­fe. Er Lin­da vå­gen, drøm­mer hun, hop­per hun ud og ind af pa­ral­lel­le ver­de­ner, el­ler er der en for­nuf­tig for­kla­ring? Med­vir­ken­de: Lin­da Han­son: San­dra Bul­lo­ck, Jim Han­son: Juli­an McMa­hon og dr. Ro­th: Pe­ter Storma­re. In­struk­tion: Men­nan Ya­po. Ka­nal 4 kl. 21.00 Ame­ri­kansk ani­ma­tions­film fra 2004. (The Po­lar Express (dansk ver­sion)) Ju­le­man­den fin­des ik­ke. El­ler hvad? For en dreng i tvivl op­står en fuld­sta­en­dig van­vit­tig be­gi­ven­hed, da han sent en ju­le­af­ten lig­ger i sin seng og hå­ber på at hø­re ly­den af ju­le­man­dens rens­dyr. Til hans sto­re for­bav­sel­se hø­rer han brø­let fra et ka­em­pe­ma­es­sigt damp­tog li­ge uden­for vin­du­et. Stem­mer: Al­lan Hy­de, So­fie Lassen-Ka­hl­ke og Nis BankMik­kel­sen. In­struk­tion: Ro­bert Ze­meck­is. Ka­nal 5 kl. 20.30 Ame­ri­kansk-en­gelsk actionfilm fra 2008. (The Dark Knight) Sam­men med po­li­ti­kom­mis­sa­er Jim Gor­don og chef-ankla­ge­ren Har­vey Dent fort­sa­et­ter Bat­man, ali­as Bru­ce Way­ne, kam­pen mod for­bry­der­ne i Go­t­ham Ci­ty. Og det går gan­ske godt – li­ge ind­til en mystisk og skrup­pel­løs skurk ved navn Jo­ke­ren duk­ker op og spre­der kaos. Med­vir­ken­de: Bat­man: Chri­sti­an Bale, Jo­ke­ren: He­ath Led­ger og Two-Face: Aa­ron Eck­hart. In­struk­tion: Chri­stop­her No­lan. 6’eren kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.