VM-kamp i sig­te

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

GU­LEROD no­get, vi vil sa­et­te op, og det kom­mer til at ske na­e­ste år,« lover Kal­le Sau­er­land.

År­sa­gen til, at den ty­ske promotor kan va­e­re så skråsik­ker på, at Art­hur Abra­ham vil sa­et­te sin VM-ti­tel hos WBO på spil, er, at den tysk-ar­men­ske bok­ser er på kon­trakt hos net­op Team Sau­er­land. Der­for skal den ty­ske promotor ik­ke bok­se rundt med en tred­je part i en så­dan for­hand­ling.

»Og med lidt held har vi fak­tisk to mu­lig­he­der na­e­ste år. Vo­res ty­ske bok­ser Vin­cent Fei­gen­butz skal ka­em­pe om VM-tit­len i su­per­mel­lemva­egt hos WBA na­e­ste år, så der er ri­ge­ligt med mu­lig­he­der for os i for­hold til at la­ve en VM-kamp for Ru­dy el­ler Pa­tri­ck i su­per­mel­lemva­egt,« for­sik­rer Kal­le Sau­er­land.

Selv om in­gen har be­kra­ef­tet Pa­tri­ck Ni­el­sens el­ler Ru­dy Mar­kus­sens hy­re for at stil­le op i Brønd­by, har be­lø­bet fl­o­re­ret la­en­ge. Ek­sem­pel­vis er­fa­rer BT, at sidst­na­evn­te får små 800.000 kro­ner for kam­pen, mens Pa­tri­ck Ni­el­sen for­ment­lig og­så har for­hand­let sig til en løn i na­er­he­den af sin mod­stan­ders.

Kal­le Sau­er­land be­kra­ef­ter, at det dan­ske bok­se­brag har va­e­ret en stør­re ud­skriv­ning for ty­sker­ne.

»Det har be­stemt ik­ke va­e­ret bil­ligt for os, og det er uden tvivl den dy­re­ste kamp mel­lem to dan­ske­re no­gen­sin­de,« si­ger han og til­fø­jer:

»Jeg kan ik­ke så godt li­de at ta­le om tal. Men Pa­tri­ck får en stør­re be­ta­ling, end da han bok­se­de om VM som ud­for­drer i Rusland. Bå­de han og Ru­dy får fak­tisk fle­re pen­ge, end når bok­se­re sa­ed­van­lig­vis ud­for­drer ver­dens­meste­ren om hans ba­el­te. På be­syn­der­lig vis er det så­dan i boks­ning, at når to lo­ka­le dren­ge mø­des, er der me­re på spil end i en VM-ti­tel. Det er og­så år­sa­gen til, at det så sja­el­dent, det sker.« Som FCK mod Brønd­by Der har spe­ci­elt fra Ru­dy Mar­kus­sens si­de va­e­ret spe­ku­le­ret i, at han skal le­ve­re ek­stra­or­di­na­ert godt for ek­sem­pel­vis at vin­de kam­pen på po­int. Men den sni­gen­de frygt for mang­len­de fair play sky­der Kal­le Sau­er­land helt ned.

»Jeg har før prø­vet, at beg­ge bok­se­re be­skyld­te mig for at hol­de med den an­den. Men det er alt­så ik­ke mig, der står for at sco­re po­int i kam­pen, selv om nog­le tror, at det er så­dan. Vi har over­ho­ve­det in­gen in­ter­es­se i, at den ene vin­der frem for den an­den,« un­der­stre­ger han.

»Lad os si­ge, at Ru­dy Mar­kus­sen vin­der. Ja­men, så vil det gi­ve ham et al­ler­sid­ste for­søg på at bli­ve ver­dens­me­ster. Ta­ber Pa­tri­ck Ni­el­sen, bli­ver han sat langt til­ba­ge, men han er sta­dig en ung fyr. Men vin­der Pa­tri­ck Ni­el­sen, er han VM-ud­for­drer, og det vil og­så va­e­re in­ter­es­sant,« ud­dy­ber Kal­le Sau­er­land, der ik­ke for­ven­ter, at al hy­pen om kam­pen fi­ser ud, når først bok­ser­ne er i gang.

»Det bli­ver krig mel­lem dem. Det hand­ler ik­ke ba­re om at få chan­cen for en VM-kamp. Det hand­ler om lo­kal ri­va­li­se­ring, som når Brønd­by mø­der FC Kø­ben­havn i den dan­ske fod­bold­liga. Selv pen­ge­ne bli­ver glemt den lør­dag,« si­ger han.

HVEM ER ABRA­HAM?

Pa­tri­ck Ni­el­sen (tv.) og Ru­dy Mar­kus­sen kaemper for en ti­telkamp na­e­ste år mod Art­hur Abra­ham, som sam­men med Mik­kel Kes­sler var en del af Su­per Six-tur­ne­rin­gen. FOTO: SI­MON LA­ES­SØE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.