Sej­ren over det on­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EM-SØLV Dan­mark hen­te­de den før­ste me­dal­je ved EM på kort­ba­ne i svøm­ning i Is­ra­el i af­tes, men et ma­veon­de var ved at sa­bo­te­re det dan­ske me­dal­je­håb. Je­a­net­te Ot­te­sen fandt dog kra­ef­ter i re­ser­ve­tan­ken og vandt sølv i 50 me­ter but­ter­fly. Dan­ske­ren svøm­me­de i ti­den 25,04 se­kun­der, hvil­ket rak­te til an­den­plad­sen ef­ter sven­ske Sa­rah Sjö­ström, der vandt guld med ti­den 24,58 se­kun­der.

For Je­a­net­te Ot­te­sen var pra­e­sta­tio­nen til­freds­stil­len­de set i ly­set af, at den dan­ske svøm­mer i lø­bet af da­gen led af pro­ble­mer med ma­ven.

I går for­mid­dag var dan­ske­ren el­lers gan­ske su­ve­ra­en, da hun med ti­den 25,23 se­kun­der var bedst af al­le i de ind­le­den­de løb. Ti­den i se­mi­fi­na­len lød på 25,25 se­kun­der, og trods pro­ble­mer­ne med ma­ven le­ve­re­de hun en bed­re tid i fi­na­len.

»Jeg er uhel­dig. Jeg hav­de over­ho­ve­det in­gen ener­gi til af­ten, så sølv­me­dal­je til Dan­mark, det er vel okay. Mit bund­ni­veau er ef­ter­hån­den så højt, selv om jeg har mad­for­gift­ning,« sag­de Je­a­net­te Ot­te­sen.

»Jeg ser frem til 100 me­ter but­ter­fly, hvor jeg skal ha­ve mi­ne ven­din­ger til at sid­de,« sag­de Ot­te­sen ef­ter fi­na­len til TV2 Sport. Dansk joker i fi­na­len Op­rin­de­ligt hav­de dan­ske Emi­lie Beck­mann ik­ke kva­li­fi­ce­ret sig til fi­na­len med ti­den 25,96 se­kun­der i se­mi­fi­na­len, men dan­ske­ren var plud­se­lig med, da svøm­mer­ne blev pra­e­sen­te­ret.

Det skyld­tes, at Emi­lie Beck­mann med sin fem­te­plads i se­mi­fi­na­len stod som re­ser­ve, og at der i sid­ste øje­blik var af­bud til fi­na­len fra rus­si­ske Ali­na Kas­hin­skaya og ty­ske Ale­xan­dra Wenk. Emi­lie Beck­mann slut­te­de dog sidst i fi­na­len med ti­den 26,15 se­kun­der. Jeg hav­de over­ho­ve­det in­gen ener­gi til af­ten, så sølv­me­dal­je til Dan­mark, det er vel okay. Mit bund­ni­veau er ef­ter­hån­den så højt, selv om jeg har mad­for­gift­ning

Je­a­net­te Ot­te­sen

For Emi­lie Beck­mann var der ta­le om en fi­na­le­plads, der kom over­ra­sken­de. Hun fik be­ske­den en ti­me in­den fi­na­len, og dan­ske­ren hav­de der­for ik­ke lang tid til at for­be­re­de sig.

»Det var en vild op­le­vel­se. Det var så fedt, selv om det ik­ke gik helt, som jeg hav­de hå­bet på,« sag­de Emi­le Beck­mann ef­ter fi­na­len.

I går svøm­me­de den 21-åri­ge Farum-svøm­mer Magnus Jákups­son se­mi­fi­na­le i 100 me­ter ryg, som han kva­li­fi­ce­re­de sig til med ti­den 51,80 se­kun­der. Det lyk­ke­des dog ik­ke for den un­ge dan­sker at kva­li­fi­ce­re sig til fi­na­len i dag, da Jákups­son slut­te­de sidst i se­mi­fi­na­len med ti­den 51,93 se­kun­der.

For Lars Gre­en Bach, der er sport­s­chef i Dansk Svøm­me­u­ni­on, var det en af­ten, hvor be­tin­gel­ser­ne he­le ti­den aen­dre­de sig med hen­syn til Je­a­net­te Ot­te­sens ma­ve­pro­ble­mer og Emi­lie Beck­manns plud­se­li­ge fi­na­le­plads.

»Det var en af­ten, hvor man skul­le va­e­re god til at kor­ri­ge­re si­ne pla­ner, for­di vil­kå­re­ne aen­dre­de sig. Der ske­te man­ge ting, som man skal kun­ne hånd­te­re som top­svøm­mer.«

»Det var dej­ligt at se, at Je­a­net­te lyk­ke­des. Det ar­bej­der hun hårdt for i hver­da­gen. Nu hånd­te­rer vi si­tu­a­tio­nen dag for dag. Der må va­e­re et el­ler an­det, vi skal for­sø­ge at und­gå (at spi­se, red.),« sag­de Lars Gre­en Ba­ck, ef­ter at det stod klart, at den før­ste me­dal­je ved EM på kort­ba­ne var en re­a­li­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.