NEJ NEJ! NEJ

Pre­mi­er Le­ague

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I som­me­ren 2013 vend­te José Mourin­ho ’hjem’ til sit el­ske­de Chel­sea, men in­den da hav­de Laud­rup va­e­ret i spil til job­bet. I hvert fald blev Laud­rup, som på da­va­e­ren­de tids­punkt var på kon­trakt i Swan­sea, i den po­rtu­gi­si­ske avis A Bo­la ci­te­ret for at si­ge, at Chel­sea hav­de for­hørt sig om hans sta­tus i Swan­sea.

På da­va­e­ren­de tids­punkt hav­de Laud­rup dog al­le­re­de gi­vet Swan­se­a­le­del­sen sit ord på, han vil­le fort­sa­et­te hos wa­li­ser­ne. I dag er Mourin­ho fort­sat Chel­sea-ma­na­ger trods spe­ku­la­tio­ner om en snar­lig fy­ring. Ef­ter­å­ret 2013 bød på mas­siv kri­tik af Ar­se­nal-ma­na­ger Arsè­ne Wen­ger, der hav­de ot­te tro­fa­e­lø­se år bag sig i Lon­don-klub­ben. Det med­før­te spe­ku­la­tio­ner om et tra­e­ner­skif­te, og fle­re en­gel­ske me­di­er så Laud­rup som en ide­el af­lø­ser. Laud­rups Swan­sea dyr­ke­de nem­lig li­ge net­op den som pas­se­de per­fekt til Ar­se­nals spil­ler­ma­te­ri­a­le.

Som be­kendt blev Arsé­ne Wen­ger dog sid­den­de på po­sten og har si­den vun­det FA Cup’en to år i tra­ek. End­nu et af det­te års var­me ryg­ter. Da ru­ti­ne­re­de Har­ry Red­k­napp i fe­bru­ar trå­d­te til­ba­ge i Lon­don-klub­ben Qu­e­ens Park Ran­gers, blev Mi­cha­el Laud­rup om­gå­en­de bragt i spil. Den­ne gang var det dog Laud­rups tyr­ki­ske agent, Bayram Tutum­lu, der stjal mi­kro­fo­nen og af­vi­ste job­bet.

»Jeg vil ik­ke ta­le om, hvor­vidt QPR har va­e­ret i kon­takt med os. Det er pri­vat. Jeg kan kun si­ge, at han el­sker en­gelsk fod­bold og Pre­mi­er Le­ague. Det er ba­re ik­ke mu­ligt li­ge nu.«

Den­gang fik Chris Ram­sey ma­na­gerjob­bet, som han sta­dig be­sid­der, selv om klub­ben ryk­ke­de ned i Cham­pions­hip. Et af de he­de ryg­ter, der be­gynd­te at fl­o­re­re i for­å­ret 2015, om­hand­le­de Newcast­le, der net­op hav­de red­det sig fra nedryk­ning med den mid­ler­ti­di­ge ma­na­ger, Jo­hn Car­ver, som styr­mand. Nu skul­le der fin­des en per­ma­nent af­lø­ser, og Newcast­le-leg­en­den Ke­vin Ke­e­gan var ik­ke i tvivl:

»Jeg vil put­te Mi­cha­el Laud­rup øverst på min li­ste. Det vil­le ga­ran­te­re en sa­er­lig form for fod­bold. Det, han gjor­de i Swan­sea, er no­get, som Newcast­le-til­ha­en­ge­re øn­sker. De vil un­der­hol­des.«

Ma­na­gerjob­bet end­te dog i ha­en­der­ne på bri­ten Ste­ve McCla­ren, som i skri­ven­de stund dan­ser rundt om en fy­re­sed­del. Hi­sto­ri­er­ne om West Ham cir­ku­le­re­de sam­ti­dig med ryg­ter­ne om Newcast­le. West Ham var på ud­kig ef­ter en af­lø­ser for Sam Al­lar­dy­ce, og her var Laud­rup med i bow­len med kan­di­da­ter.

Men som Mi­cha­el Laud­rup selv ud­tryk­te det til den span­ske avis Marca.

»Jeg kom­mer ik­ke til at ac­cep­te­re et til­bud fra en mid­ter­klub i Eng­land el­ler Spanien. Det er er­fa­rin­ger, jeg al­le­re­de har haft, og på det­te sta­die af mit liv som tra­e­ner, kig­ger jeg ef­ter nye ting.« I som­mer over­tog Frank Ar­ne­sen job­bet som sport­s­di­rek­tør i PAOK Sa­lo­niki, og så var der el­lers åb­net for ryg­ter­ne om et dansk dy­na­mit­sam­ar­bej­de mel­lem de tid­li­ge­re lands­holdskam­me­ra­ter fra 1980er­ne.

Mi­cha­el Laud­rup af­vi­ste dog hur­tigt selv mu­lig­he­den, selv om han på da­va­e­ren­de tids­punkt var le­dig på mar­ke­det. »Jeg kan ik­ke rigtigt se mig selv i gra­esk fod­bold i min ak­tu­el­le si­tu­a­tion,« lød det fra Laud­rup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.