Magnus­sen, Ma­nor-tea­met og mo­ne­ter­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KE­VIN MAGNUS­SEN, DER i går gen­nem­før­te en god test i Mer­ce­des’ DTM-stan­dard­vogn på Je­rez-ba­nen i Spanien, jag­ter i dis­se uger et af de sid­ste le­di­ge sa­e­der i na­e­ste sa­e­sons For­mel 1-VM.

De fin­des beg­ge hos det lil­le Ma­nor-team, hvor kø­rer­nes per­son­li­ge sponso­rer tra­di­tio­nelt bi­dra­ger til bud­get­tet. Men hvad ko­ster et sa­e­de i Ma­nor-tea­met for 2016? MIN KOL­LE­GA DA­NI­EL Re­mars kil­der ta­ler om 16 mil­li­o­ner eu­ro – jeg hø­rer snak om 10 mil­li­o­ner eu­ro. Beg­ge be­løb er sik­kert li­ge rig­ti­ge (el­ler for­ker­te!), for der fin­des in­gen of­fi­ci­el pris­li­ste. Der er ta­le om en gli­den­de ska­la, hvor ta­lent og sponsor­o­p­bak­ning skal op­ve­jes mod hin­an­den.

Ma­nor-le­del­sen skal over­ve­je, hvad der er bedst for tea­met – en hur­tig kø­rer el­ler en kø­rer med sto­re sponso­rer.

Et ek­sem­pel: Val­get står mel­lem Ke­vin Magnus­sen uden sponso­rer og den lang­som­me­re X med per­son­li­ge sponso­rer for 100 mil­li­o­ner kro­ner. Hvis Magnus­sen er 0,5 se­kund hur­ti­ge­re end X på en om­gang, skal Ma­nor-le­del­sen fin­de ud af, hvad Xs mil­li­o­ner kan bru­ges til. Kan man kø­be så go­de in­ge­ni­ø­rer, så man­ge vind­t­un­nel­ti­mer, etc, at man for­bed­rer bi­len med for ek­sem­pel 0,7 se­kun­der/ om­gang? Hvis det er til­fa­el­det, er X plud­se­lig en ’hur­ti­ge­re’ løs­ning end Magnus­sen. MEN SÅ ER spørgs­må­let: Kan X ud­nyt­te de 0,7 se­kun­der, in­ge­ni­ø­rer­ne har ’fun­det’ i bi­len? Og vil Magnus­sen der­for al­li­ge­vel va­e­re den mest lang­sig­te­de løs­ning? Han kan bed­re end X kø­re tea­met frem på re­sul­tat­lis­ter­ne, og det ud­lø­ser en stør­re del af spor­tens tvind­ta­eg­ter i de kom­men­de år. DET ER DIS­SE over­vej­el­ser, Ma­nor­le­del­sen skal gø­re sig i dis­se uger. Og det er klart, at ba­lan­cen vil tip­pe af­gø­ren­de til Magnus­sens for­del, hvis han og­så har sponso­rer med. Ik­ke nød­ven­dig­vis 100 mil­li­o­ner kro­ner – men nok til at han ty­de­ligt frem­står som en bed­re løs­ning end X, Y og Z med de­res mul­ti-mil­li­o­ner. MAGNUS­SEN VIL NA­TUR­LIG­VIS ger­ne ha­ve sin 2016-sa­e­son på plads så hur­tigt som mu­ligt. Og net­op i dis­se uger er Ma­nor må­ske nem­me­re at hand­le med, end i uger­ne op til sa­e­son­star­ten i marts. Med de to ene­ste le­di­ge sa­e­der i 2016-fel­tet vil prin­cip­pet om ud­bud og ef­ter­spørgsel kun pres­se pri­ser­ne i vej­ret i de kom­men­de måneder.

Det ved Ma­nor-le­del­sen na­tur­lig­vis. Men på den an­den si­de vil det kun­ne hja­el­pe Ma­nor gen­nem et par hår­de måneder, hvis man al­le­re­de nu får den ene kø­rer på plads. DE­CEM­BER OG JA­NU­AR er de øko­no­misk hår­de­ste måneder for al­le For­mel 1-team. tv-ind­ta­eg­ter­ne ud­be­ta­les fra For­mel 1-bag­mand Ber­nie Ec­c­le­sto­nes FOM-or­ga­ni­sa­tion i 10 må­ned­li­ge po­r­tio­ner fra fe­bru­ar til novem­ber. Der ud­be­ta­les ik­ke pen­ge i de­cem­ber og ja­nu­ar, og det er pra­e­cis de måneder, hvor den nye bil skal kon­stru­e­res, og un­der­le­ve­ran­dø­rer be­ta­les. Det ska­ber en lik­vi­di­tetskri­se hos man­ge team, og i år har For­ce In­dia, Sau­ber og Lo­tus an­søgt Ec­c­le­sto­ne om at få frem­skyn­det de­res 2016-ud­be­ta­lin­ger. Jeg ved ik­ke, hvor kri­tisk øko­no­mi­en er hos Ma­nor i dis­se uger – men be­dømt ud fra de øv­ri­ge team er det net­op nu, de kan ’pres­ses på pri­sen’. DER­FOR SKAL MAGNUS­SEN og hans po­ten­ti­el­le sponso­rer hand­le hur­tigt: En un­der­skre­vet kon­trakt in­den for de na­e­ste uger vil bå­de sik­re ju­le­fre­den og den bil­lig­ste løs­ning.

PE­TER NYGAARD, BTs F1-KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.