Holst får skyl­den

BT - - NYHEDER -

EU-NEJ for al­le po­li­ti­ke­re. Og­så mig selv. Man skal ik­ke sky­de an­sva­ret fra sig, men ta­ge det på sig,« si­ger han. Tra­els at va­e­re i Ven­stre Løk­ke vil­le ik­ke ud­dy­be per­sonsa­ger­ne. Men Keld Ja­cob­sen, som er kom­mu­nal­be­sty­rel­ses­med­lem for Ven­stre i Var­de, me­ner, at den de­tro­ni­se­re­de for­svars­mi­ni­ster Carl Holst ba­e­rer skyl­den.

»Når folk har stemt nej, hand­ler det rig­tig me­get om tro­va­er­dig­hed. Jeg har tid­li­ge­re sagt, at det hand­ler om Lars Løk­kes la­ve tro­va­er­dig­hed. Men jeg tror fak­tisk, at Carl Holst-sa­gen er end­nu va­er­re. I Løk­kes til­fa­el­de var det med­lem­mer­nes kon­tin­gen­tind­be­ta­lin­ger, der blev brugt, mens der spil­le­de helt an­dre ting ind i Carl Holst-sa­gen. Jeg er al­drig blev ud­for­dret og det er net­op i den re­gion, hvor den største del af bor­ger­ne tors­dag stem­te nej.

»Hvis man står fuld­sta­en­dig uskylds­ren, som Carl Holst har gjort, kom­mer det som et ka­em­pe chok for de 100.000 men­ne­sker, der har stemt på ham til re­gions­rå­dsval­get. Den mand, man tro­e­de var ae­r­lig og til­lidsva­ek­ken­de, er plud­se­lig det mod­sat­te. Til sidst bli­ver det så­dan, at folk ta­en­ker, at de po­li­ti­ke­re kan man ik­ke reg­ne med,« si­ger Keld Ja­cob­sen.

Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra Carl Holst til den­ne sag, da han ik­ke har re­a­ge­ret på avi­sens hen­ven­del­ser. Han søg­te for ny­lig or­lov fra Fol­ke­tin­get og er ble­vet po­li­ti­an­meldt for at ha­ve be­nyt­tet sin of­fent­ligt an­sat­te pres­se­mand i valg­kam­pen.

GRA­EN­SE­KON­TROL Re­ge­rin­gen har stil­let for­slag om, at der skal ind­fø­res trans­por­tøransvar i Dan­mark. I Dansk Fol­ke­par­ti tol­kes det som om at der er gra­en­se­kon­trol på vej i Dan­mark. »Vi tol­ker det som om at re­ge­rin­gen na­er­mer sig en for­stå­el­se af, at der er be­hov for styr­ket kon­trol ved Danmarks gra­en­ser. Hvor­for skul­le de el­lers fo­re­slå det, si­ger Dansk Fol­ke­par­tis ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer Mar­tin Hen­rik­sen.

Ud­la­en­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V) skri­ver i frem­la­eg­gel­ses­tek­sten, at ’i ly­set af ind­fø­rel­sen af mid­ler­ti­dig gra­en­se­kon­trol i Sve­ri­ge, Nor­ge og Tys­kland kan det ik­ke ude­luk­kes, at det og­så kan bli­ve nød­ven­digt for Dan­mark mid­ler­ti­digt at ind­fø­re gra­en­se­kon­trol ved gra­en­ser til an­dre Schen­gen­lan­de’. DSB skal tjek­ke iden­ti­tet Med for­sla­get øn­sker re­ge­rin­gen at ind­fø­re et så­kaldt trans­por­tøransvar, som be­ty­der, at tra­fi­ko­pe­ra­tø­rer, som frag­ter pas­sa­ge­rer over de dan­ske gra­en­ser, kan straf­fes, hvis de ik­ke kon­trol­le­rer pas­sa­ge­rer­nes iden­ti­tet.

An­sva­ret vil kun ga­el­de, hvis der er ind­ført mid­ler­ti­dig gra­en­se­kon­trol.

Der­med er der lagt op til, at DSB og fle­re fa­er­ge­sel­ska­ber skal kon­trol­le­re, hvem der rej­ser med. El­lers ri­si­ke­rer sel­ska­ber­ne at få bø­der. Men det må va­e­re op til sel­ska­ber­ne selv at fin­de en løs­ning, hvis for­sla­get bli­ver ved­ta­get, me­ner Mar­tin Hen­rik­sen. For­vent DF-støt­te »Hvis myn­dig­he­der­ne på­la­eg­ger DSB el­ler fa­er­ge­sel­ska­ber at lø­se en op­ga­ve, så skal de lø­se den op­ga­ve. Med al respekt er det så­dan, at Fol­ke­tin­get la­ver lov­giv­nin­gen, og så må sel­ska­ber og pri­vat­per­so­ner, der ope­re­rer på dansk grund, sør­ge for at le­ve op til dem.

Når det er sagt, er vi selv­føl­ge­lig lyd­hø­re over for ar­gu­men­ter el­ler sa­er­li­ge ud­for­drin­ger, som pri­va­te sel­ska­ber måt­te me­ne, at der måt­te va­e­re. Men for­sla­get, som det ser ud nu, det for­ven­ter jeg be­stemt, at vi kan støt­te,« si­ger ud­la­en­din­ge­ord­fø­re­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.