VEN­STRE-SMAE

BT - - NYHEDER -

URO I BAG­LAN­DET Fa­nø, en del af Es­b­jerg-Fa­nø-kred­sen, hvor 61 pct. stem­te nej. mang­len­de til­lid mel­lem po­li­ti­ker­ne og be­folk­nin­gen:

»Det hand­ler om en mang­len­de til­lid til po­li­ti­ker­ne, per­sonsa­ger og en mas­se fnid­der og fnad­der,« si­ger han.

Flem­m­ing Kjerul­ff, (V) by­rå­ds­med­lem i Ny­borg, me­ner, at al­le ja­par­ti­er­ne ba­e­rer an­sva­ret, her­un­der stats­mi­ni­ste­rens:

»Ja-par­ti­er­nes fejl var, at de brug­te ar­gu­men­ter der skul­le over­be­vi­se nej-si­ger­ne, i ste­det for ar­gu­men­ter der skul­le fast­hol­de ja-si­ger­ne. Man skul­le ha­ve va­e­ret me­re nu­an­ce­ret og po­si­tiv i ste­det for at va­el­ge nog­le slag­linjer, der skul­le over­be­vi­se nej­si­ger­ne,« si­ger han. Flygt­nin­ge­kri­sen Man­ge Ven­stre-folk ta­ler om, at flygt­nin­ge-kri­sen har haft stor be­tyd­ning. Fol­ke­af­stem­nin­gen blev ud­skre­vet 26. au­gust. 14 da­ge se­ne­re, 9. sep­tem­ber, blev al­le op­s­kra­em­te over flygt­nin­ge­strøm­me­ne, da flygt­nin­ge be­gynd­te at van­dre på den søn­derjy­ske mo­tor­vej. spro­get, og det er no­get, som er me­get langt va­ek fra os. Der­for har vi en sund skep­sis,« si­ger Kas­per Støvring.

Han me­ner i øv­rigt, at an­dre lan­de for­modent­lig vil­le hol­de på de­res selv­sta­en­dig­hed på sam­me må­de, hvis de blev spurgt. Pro­ble­met er ba­re, at det bli­ver de ik­ke. Forvrøv­let slud­der For­fat­te­ren og sam­funds­de­bat­tø­ren Knud Ro­mer kald­te os i fre­da­gens BT for ’en na­tion af grå­di­ge kra­em­me­re’.

»Vi er me­get na­tio­nal­ro­man­ti­ske, vi er an­ti­au­to­ri­ta­e­re, og vi har stor­heds­v­an­vid. Vi har fo­re­stil­lin­gen om den dan­ske en­heds­kul­tur, som bl.a. er ble­vet dan­net i af­vis­nin­gen

»Jeg har snak­ket med man­ge, for hvem det blev en af­stem­ning om, hvor­vidt vi skal hav­de flygt­nin­ge el­ler ej, el­ler om EU skal be­stem­me me­re,« si­ger Var­des borg­me­ster Erik Buhl Ni­el­sen til Ritzau.

I hans kom­mu­ne end­te 52,7 pro­cent af va­el­ger­ne med at stem­me nej til tors­da­gens af­stem­ning, og det ae­r­grer Erik Buhl Ni­el­sen, der sid­der Det, der be­kym­rer i Søn­derjyl­land, er flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen, og det her med de åb­ne gra­en­ser. af ’de an­dre’,« sag­de Knud Ro­mer.

Men kul­tur­for­ske­ren er helt ue­nig:

»Det er no­get forvrøv­let slud­der. Dan­ske­re har en sta­erk na­tio­nal iden­ti­tet, men vi er og­så åb­ne og imø­de­kom­men­de over­for det frem­me­de,« si­ger Kas­per Støvring. for bor­den­den i en turist­kom­mu­ne, som han me­ner er af­ha­en­gig af EU.

Sam­me skuf­fel­se na­ger Ven­stre­borg­me­ster i Ha­der­s­lev Hans Pe­ter Geil. Kom­mu­nen fik be­søg af Lars Løk­ke Ras­mus­sen da­gen før af­stem­nin­gen til en de­bat på den lo­ka­le er­hvervs­sko­le. Men det over­be­vi­ste ik­ke den søn­derjy­ske kom­mu­ne, hvor 56,6 pro­cent stem­te nej. Imod me­re EU Hans Pe­ter Geil tror ik­ke, at va­el­ger­ne har vendt Ven­stre el­ler So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne ryg­gen. Men de har stemt imod me­re EU og de flygt­nin­ge, de er be­kym­ret over.

»Jeg tror i sa­er­de­les­hed det, der be­kym­rer i Søn­derjyl­land, er flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen og det her med de åb­ne gra­en­ser. I min egen kom­mu­ne hav­de vi det jo ta­et på, da folk kom op på mo­tor­vej­en,« si­ger han.

Det lyk­ke­des ik­ke i går at få en kom­men­tar til kri­tik­ken fra Ven­stres bag­land, hver­ken fra po­li­tisk ord­fø­rer Jakob El­le­mann-Jen­sen el­ler EU-ord­fø­rer Mor­ten Løk­ke­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.