K TIL LØK­KE

BT - - NYHEDER -

Con­nie Hedegaard, fhv. mi­ni­ster og EU-kom­mis­sa­er »Jeg tror, at det til dels hand­ler om fol­kesja­e­len. Vi er ik­ke så au­to­ri­ta­e­re, at ba­re for­di der står nog­le po­li­ti­ke­re og an­be­fa­ler et ja, så gør vi det. Men det er et selv­sta­en­digt pro­blem, at fler­tal­let af be­folk­nin­gen stem­mer nej til en an­be­fa­ling fra al­le de par­ti­er, der har haft re­ge­rings­ansvar i Dan­mark, David Trads, jour­na­list, for­fat­ter og tid­li­ge­re uden­rigskor­re­spon­dent »Det er gan­ske rigtigt et grund­la­eg­gen­de dansk ka­rak­ter­tra­ek, at vi er me­get lidt au­to­ri­tet­stro. Det ga­el­der li­ge fra vi be­gyn­der i fol­ke­sko­len, på ar­bejds­mar­ke­det og helt ind i Stats­mi­ni­ste­ri­et. Der­for nyt­ter det ik­ke no­get, at ja-par­ti­er­ne stil­ler sig sam­let op og rul­ler re­pra­e­sen­tan­ter Jo­han­nes An­der­sen, sam­funds­for­sker, Aal­borg Uni­ver­si­tet »Det er ik­ke det at si­ge »nej«, der lig­ger i vo­res fol­kesja­el. Men vi er ef­ter­hån­den ble­vet en ri­me­lig selv­sta­en­dig na­tion, der kra­e­ver me­re og me­re vi­den. Vi er op­ta­get af at kun­ne tra­ef­fe de rig­ti­ge be­slut­nin­ger. Sam­ti­dig er der en dansk skep­sis over for EU. Vi op­fat­ter det som no­get »der­ne­de«, no­get der ge­ne­rer os og er be­sva­er­ligt for os, uden at vi kan gi­ve en pra­e­cis ana­ly­se af hvor­for. Vi har og i ste­det tror me­re på En­heds­li­sten, Dansk Fol­ke­par­ti og Li­be­ral Al­li­an­ce. Men det ha­en­ger og­så sam­men med, hvor­dan og hvad man spør­ger om. Hvis vi hav­de spurgt, om dan­sker­ne tror, at vi vil kun­ne kla­re Pu­tin, Ukrai­ne og kli­mapro­ble­mer­ne bedst ale­ne el­ler sam­men med an­dre, så var sva­ret ble­vet ’sam­men med an­dre’«. fra bå­de fag­be­va­e­gel­sen og he­le or­ga­ni­sa­tions­ver­de­nen frem og­så. Men der­u­d­over har man­ge dan­ske­re og­så lagt ma­er­ke til, at Stor­bri­tan­ni­en vil i en an­den ret­ning. De øn­sker me­get ty­de­ligt at re­for­me­re EU, så de en­kel­te lan­de får me­re magt. Hvis man kig­ger på he­le den dan­ske hi­sto­rie, så har vi altid va­e­ret de bed­ste ven­ner med eng­la­en­der­ne, så vi kan bedst li­de at va­e­re sam­men med dem.« ba­re en op­fat­tel­se af, at det ik­ke altid er fedt. Og det er be­stemt en del af vo­res fol­kesja­el. Når po­li­ti­ker­ne så sam­ti­dig ik­ke har for­må­et at gø­re val­get for­stå­e­ligt for va­el­ger­ne, så er vo­res af­sky for di­stan­ce ble­vet mo­bi­li­se­ret, og så ret­ter vi vo­res vre­de mod po­li­ti­ker­ne. Vi el­sker at snak­ke om, hvor ånds­sva­ge po­li­ti­ker­ne er, og hvor ånds­svagt EU er. Når de to ting så sker på sam­me tid, huha, så er det li­ge før vi let­ter.« Det er no­get forvrøv­let slud­der. Dan­ske­re har en sta­erk na­tio­nal iden­ti­tet, men vi er og­så åb­ne og imø­de­kom­men­de over­for det frem­me­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.